Navigácia

Plán práce

na školský rok 2018/2019

Základné identifikačné údaje

Názov školyZákladná škola s materskou školou Alexandra Duchnoviča, Ulič 137
Adresa školy067 67 Ulič
Telefón+421 577 694 123
E-mailzsulic18@gmail.com
WWW stránkazsmsulic.edupage.org
ZriaďovateľObec Ulič

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
RiaditeľPaedDr. Jana Kočanová057/76941230911918180zsulic18@gmail.com
ZRŠMgr. Anton Kovaľ057/76941230911918180zsulic18@gmail.com
vedúca ŠJMariana Pisarčíková057/7694123  

Rada školy

 

Titl., priezvisko, meno

predseda

Mgr. Slavka Diničová

pedagogickí zamestnanci

Mgr. Miroslava Zvalčáková

ostatní zamestnanci

Iveta Holinková - zapisovateľ

zástupcovia rodičov

Martin Harkot MŠ, od 25. 1. 2018

podpredseda

Jana Čurhová ZŠ , od 1.7. 2017

 

Anna Čokynová ZŠ, od 4.9.2018

 

Tatiana Gribová ZŠ, od 1.7.2018

zástupca zriaďovateľa

Michal Šanta

iní

Ladislav Stanko

 

Ivana Gaľová

 

Martin Makarovič

 

 

 

Poradné orgány školy

Názov MZ a PK

Vedúci

Zastúpenie predmetov

MZ 1.-4. roč.

Mgr. Zvalčáková

predmety 1.-4. roč.

PK prírodovedné predmety

Mgr. Legdanová

matematika, fyzika, biológia, geografia, chémia, informatika, svet práce, technika,

PK spoločenskovedné predmety

Mgr. Todák

slovenský jazyk a literatúra, anglický jazyk, ruský jazyk, dejepis, občianska výchova, regionálna výchova, hudobná výchova, výtvarná výchova, telesná a športová výchova, etická výchova, náboženská výchova, výchova umením

Personálne zabezpečenie vyučovania

Pedagóg / zamestnanec

Funkcia

Trieda

Ďalšie úlohy a kompetencie

PaedDr. Jana Kočanová

Riaditeľka

 

 kronikár

Anna Makarovičová

Učiteľka MŠ

 

 

Tatiana Čabinová

Učiteľka MŠ

 MŠ

 

Mgr. Slavka Diničová

Učiteľka

1.-3. roč.

koordinátor DZ, koordinátor ŽP

Mgr. Marián Gonda

Učiteľ

 

 

Mgr. Marek Chochrun

Pedagogický asistent

 

 

Mgr. Anton Kovaľ

ZRŠ

 8. roč.

správca IKT 1, správca web stránky školy, zapisovateľ, koordinátor školských testovaní,

Mgr. Oľga Legdanová

Učiteľka

 

vedúca PK, koordinátor VkMaR, zdravotník

Mgr. Jaroslav Lipa

Učiteľ

5. roč.

9. roč.

správca IKT 2, koordinátor EnV

Katarína Hrustičová

Vychovávateľka

 

 

Mgr. Michala Sidorová

Učiteľka

2. roč.

 

Mgr. Dušan Todák

Učiteľ

7. roč.

vedúci PK

Mgr. Martina Zimovčáková

Učiteľka

6. roč.

výchovný poradca

Mgr. Miroslava Zvalčáková

Učiteľka

4. roč.

vedúca MZ, školský knihovník

Iveta Holinková

Ekonómka

 

 

Anna Kirešová

Kuchárka

 

 

Mariana Pisarčíková

Kuchárka/vedúca ŠJ

 

 

Mária Šuličová

Upratovačka

 

 

Anna Wienerová

Upratovačka

 

 

Anna Zborayová

Kuchárka

 

 

Údaje o počte žiakov

Ročník:

1.  

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Spolu

počet tried

1

2

1

3

4

5

6

7

8

8

počet žiakov

6

14

10

15

10

14

12

13

8

102

z toho v zahraničí

1

1

3

1

0

3

1

1

1

12

z toho ŠVVP

0

1

1

2

0

4

2

0

1

11

z toho v ŠKD

5

8

5

10

0

0

0

0

0

28

Organizácia školského roka

Školský rok 2018/2019 sa začína 1. septembra 2018. Školské vyučovanie sa začína  3. septembra 2018 (pondelok).

Vyučovanie podľa rozvrhu hodín sa začne 5. septembra 2018 (utorok).

Školské vyučovanie v 1. polroku školského roka sa končí 31. januára 2019 (štvrtok).

Školské vyučovanie v 2. polroku sa začne 4. februára 2019 (pondelok) a končí sa 28. júna 2019 (piatok).

Prázdniny:

a) Jesenné prázdniny sa začínajú 31. 10. 2018 a končia sa 02. 11. 2018.

    Vyučovanie sa začína 05.11.2018 (pondelok).

b) Vianočné  prázdniny sa začínajú 23.12.2018 a končia sa 07.01.2019.

    Vyučovanie sa začína 08.01.2019 (utorok).

c) Polročné prázdniny sú 01.02.2019. Vyučovanie sa začína 04.02.2019 (pondelok). 

d) Jarné prázdniny sú od 18.02.2019 do 22.02. 2019.

Vyučovanie sa začína 04. 03. 2019 (pondelok). 

e) Veľkonočné prázdniny sa začínajú 18.04.2019 a končia sa 23.04.2019.

    Vyučovanie sa začína 24. 04. 2019 (streda).

f) Letné prázdniny sa začínajú 01. 07. 2019 a končia sa  31. 08. 2019.

   Vyučovanie sa začína 02.09.2019 (pondelok). 

Celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl

V školskom roku 2018/2019 sa uskutoční celoslovenské certifikačné testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl (okrem žiakov s mentálnym postihnutím) pod názvom Testovanie 5-2018 dňa 21.11.2018 (streda) z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra.

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl

V školskom roku 2018/2019 sa uskutoční celoslovenské certifikačné testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl (okrem žiakov s mentálnym postihnutím) pod názvom Testovanie 9-2019 dňa 03.04.2019 (streda) z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra.

Náhradný termín konania Testovania 9-2019 sa uskutoční 16.-17.04.2019 (utorok, streda).

 

Kalendár akcií školy

Dátum

Názov

Organizujeme pre

Zodpovednosť

september 2018

 

 

 

 

Slávnostné otvorenie šk. roka

škola

ved. školy, TU

 

Biela pastelka - verejná zbierka pre zrakovo postihnutých

nadácia

Mgr. Diničová

 

OŽaZ - účelové cvičenie

ISCED 2

Mgr. Lipa, TU

 

Testovanie nadhmotnosti žiakov

škola

učitelia TSV

 

Záložka do knihy spája školy - registrácia

škola

Mgr. Todák,

 

Branný pretek 2018 (28.9.) súťaž

5. roč.

Mgr.Chochrun

 

Prezentácia jesenných obradových zvykov a miestnych tradícií

škola

koordinátor projektu 2

 

Návšteva rodiska A. Duchnoviča

4.-9. roč.

koordinátor projektu 2

október 2018

 

 

 

 

Voda – Dar Zeme tvorivé aktivity

škola

KC Kotva, koordinátor projektu 1

 

Rodičovské združenie

rodičia

ved. školy, TU, rada rodičov

 

Prednáška „Obezita a naše deti“ s RÚVZ Humenné

rodičia žiakov

koordinátor projektu 1

 

Exkurzia – VN Starina

žiaci a rodičia

koordinátor projektu 1

 

Týždeň zdravej výživy (15.-19. 10.) – triedne aktivity

škola

koordinátor projektu 1

 

Prezentácia žiakov - Svetový deň ochrany zvierat (4.10.)

7.-9.r.

Koordinátor ENV

 

Súťaž starostu obce - vyhlásenie

škola

RŠ, zriaďovateľ

 

Deň s ľudovým remeslom - rezbárstvo

škola

koordinátor projektu 2

 

Kultúrne vystúpenie – úcta k starším

Jednota dôchodcov

koordinátor projektu 2, RŠ

 

Ako čeliť šikanovaniu - dotazník

5.r.

VP

 

Šikanovanie na školách – beseda s CPPPaP

5.-6. r.

VP

 

Cigarety, alkohol, marihuana – beseda s CPPPaP

3.-4.r.

koordinátor DZ

 

Svetový deň výživy – prezentácia (16.10.)

7.-9.r.

koordinátor ENV

 

Výstava plodov jesene - Deň jabĺk (21.10.)

škola

ved. MZ

 

Medzinárodný deň školských knižníc (4.  pondelok v mesiaci) – spoločné čítanie

škola

šk. knihovník

 

Záložka do knihy spája školy- tvorba záložiek a ich odoslanie

škola

Mgr. Todák, Mgr. Zvalčáková

november 2018

Medzitriedny turnaj k Kin-balle

5.-9. roč.

koordinátor projektu 2 Mgr. Chochrun

 

Celoslovenské  testovanie žiakov 5. roč. (21.11.)

5. roč.

koordinátor testovania

 

Vedomostný kvíz „O živote a diele A. Duchnoviča“

škola

koordinátor projektu 2

 

Návšteva Divadla A. Duchnoviča v Prešove

škola

koordinátor projektu 2

 

Cesta - beseda

 

koordinátor DZ

 

Testovanie COMDI s CPPPaP

9. r.

VP

december 2018

 

 

 

 

Dejepisná olympiáda - školské kolo

 ISCED 2

 Mgr. Lipa

 

Geografická  olympiáda - školské kolo

ISCED 2

Mgr. Todák

 

Olympiáda zo SJL - školské kolo

ISCED 2

Mgr. Todák

 

Mikulášske darčeky

škola

koordinátor ŽP

 

Vianočné ikebany

škola

koordinátor projektu 2

 

Prezentácia zimných zvyklosti

škola

koordinátor projektu 2

 

Pytagoriáda - školské kolo

ISCED 1, ISCED 2

ZRŠ, vyučujúci

 

Posedenie pri jedličke v MŠ

deti MŠ a žiaci 1. roč.

uč. 1. roč., uč. MŠ

 

Vianočná akadémia

žiaci, rodičia

TU, ved. školy

 

Vianočný koncert v DSS v Novej Sedlici, v komunitných centrách

DSS

RŠ, Mgr. Zimovčáková

 

Medzinárodný deň zvierat (10.12.) - beseda

ISCED 2

koordinátor ENV

január 2019

 

 

 

 

Novoročné stretnutie dôchodcov

Jednota dôchodcov Ulič

ved. školy, TU

 

Medzinárodný deň bez fajčenia – sánkovačka, lyžovačka

škola

koordinátor DZ

 

Možnosti úspešnej adaptácie žiakov – konzultácie pre rodičov

9. roč.

VP, CPPPaP

február 2019

 

 

 

 

Valentínsky karneval

škola

vedenie školy, TU

 

Literárne talenty

škola

ved. MZ a PK

marec 2019

Biologická olympiáda - školské kolo

ISCED 2

Mgr. Legdanová

 

 

 

 

 

Hviezdoslavov Kubín – školské kolo

škola

Mgr. Sidorová,  Mgr. Zvalčáková

 

Športový turnaj - Medzinárodný deň boja proti rasovej diskriminácii (21.3.)

škola

koordinátor DZ

 

Týždeň slovenských knižníc 13.3.-19.3. – rozprávkový klobúk

škola

Mgr. Zvalčáková

 

Riziká internetu - beseda s CPPPaP

ISCED 1

koordinátor DZ

 

Sexuálne správanie – beseda s CPPPaP

7.-9.r.

koordinátor VkMaR

 

Svetový deň lesov - prezentácia

7.-9.r.

koordinátor ENV

 

Svetový deň vody (VN Starina)

5.-9.r.

Koordinátror ENV

apríl 2019

Zápis do 1. roč. (1.4.-31.4.)

škola, MŠ

Mgr. Sidorová,  Čabinová

 

Čitateľský kvíz z príležitosti Medzinárodného dňa detskej knihy (2.4.)  kvíz

škola

šk. knihovník

 

Celoslovenské testovanie žiakov 9. roč. (3.4.)

9.ročník

koordinátor testovania

 

Svetový deň vtáctva (1.4.) - nástenka

(8.-9.)

koordinátor ENV

 

Svetový deň Zeme (22.4.) kultúrne podujatie v Snine

škola

koordinátor ENV

máj 2019

 

 

 

 

Kultúrne podujatie - Deň matiek

Obec Ulič

ved. školy, TU, vych. ŠKD

 

Oslavy Dňa matiek v DSS v Novej Sedlici, v komunitných centrách

organizácie

ved. školy, Mgr. Zimovčáková

 

Propagácia mliečnych výrobkov – Svetový  deň mlieka (20.5.) exkurzia na LPM Ulič

škola

uč. 1. stupňa, vych. ŠKD, ved. ŠJ

 

Duchnovičov Prešov – školské kolo

žiaci VŠRJ

učiteľky VŠRJ

 

Ako čeliť šikanovaniu – dotazník

6. ročník

VP

 

Súťaž o najlepšieho čitateľa triedy

škola

Mgr. Zvalčáková, TU, vyuč. SJL

 

Škola v prírode

3.-4.r.

koordinátor ŠKVP

 

Deň národných parkov - prezentácia

ISCED 2

koordinátor ENV

jún 2019

 

 

 

 

MDD - školská olympiáda

škola

TU

 

Čitateľský maratón Čítajme si 2019

škola

Mgr. Zvalčáková

 

Športový deň - Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog a nezákonnému obchodovaniu (26.6.)

škola

koordinátor DZ

 

OŽaZ - didaktické hry, účelové cvičenie

ISCED 1, ISCED 2

Mgr. Diničová, Mgr. Lipa

 

Koncoročný výlet

ISCED 2

uč. 2. stupňa

 

Svetový deň životného prostredia - prezentácia

7.-9.r.

koordinátor ENV

 

Plavecký výcvikový kurz

ISCED 2

koordinátor PVK

 

Testovanie nadhmotnosti žiakov

škola

učitelia TSV

 

Koncoročný výlet

ISCED 1

uč. 1. stupňa

 

Vyhodnotenie súťaže v zbere

škola

RŠ, starosta

Kalendár porád

Termín

Čas

Druh porady

28.08.2018

10,00

Úvodná pedagogická rada

20.09.2018

13.15

Schvaľovacia porada

22.11.2018

13,15

Priebežná hodnotiaca porada (štvrťročná)

24.01.2019

13,15

Klasifikačná porada (1. polrok)

17.04.2019

13,15

Priebežná hodnotiaca porada (trištvrťročná)

25.06.2019

13,15

Klasifikačná porada (2. polrok)+ záverečná správa

 

Pracovné porady

Pracovné porady sa budú konať podľa potreby prvý týždeň v mesiaci (štvrtok, 13,15 hod.). Program podľa aktuálnosti aktivít v danom mesiaci.

 

Porady MZ a PK

Porady MZ a PK sa budú konať 4-krát ročne podľa plánu MZ a PK.

SWOT analýza

Silné stránky

Ø      Starostlivosť o deti a žiakov so ŠVVP a dobrá spolupráca s CPPPaP. a CŠPPaP.

Ø      Prezentácia školy na verejnosti (www.zsmsulic.edupage.org, prispievanie do regionálnych denníkov, kultúrne akcie v našom regióne).

Ø      Prínosná spolupráca s rôznymi inštitúciami: NP Poloniny, PZ Ulič, LPM Ulič, DSS Nová Sedlica, Hasičský zbor v Uliči, Záchranná služba Falck, Jednota dôchodcov Ulič, FS Polonina,  obecné úrady, Komunitné centrum Kotva, denné stacionári v regióne, ...).

Ø       Realizácia vlastných projektov: Valentínsky karneval, Vianočná akadémia, Akadémie k MDŽ a ku Dňu matiek.

Ø      Spolupráca pri realizácií projektov s OcÚ Ulič.

Ø      Fungujúca činnosť v mimovyučovacom čase - rôznorodé záujmové útvary.

Ø      Úspešnosť v projektoch Enviroprojekt 2011 – „Zachovajme prírodu pre ďalšie generácie“ (regionálne školstvo), Nech sa nám netúlajú „Vráťme deťom pohyb a radosť zo života“ (Nadácia COOP Jednota), Vráťme deťom svet rozprávok (Podpora výchovy a vzdelávania žiakov zo SZP na ZŠ – regionálne školstvo, Relaxačno-úžitková zóna na školskom dvore (Raiffeisen banka), Zdravé a kultúrne stravovanie v školskej jedálni (regionálne školstvo),  Zachovajme históriu našich predkov (regionálne školstvo).

Ø      Akceptácia vzdelávacích a výchovných zámerov školy zákonnými zástupcami žiakov.

Ø      100% - ná úspešnosť pri rozmiestňovaní žiakov na stredné školy.

Ø      100% - ná kvalifikovanosť vyučovania ISCED 1.

Ø      Dobrá technická vybavenosť školy s IKT prostriedkami, internet, dobrá vybavenosť školy učebnými pomôckami, školským nábytkom, vybavenie školskej dielne, telocvične,  celková inovácia a estetizácia interiéru školy, funkčný školský pozemok.

Ø      Fungujúca školská knižnica pravidelne dopĺňaná novými knižnými titulmi.

Ø      Vhodná veková rôznorodosť pedagogického zboru.

Ø      Aktívna účasť žiakov na vedomostných, športových, výtvarných a speváckych súťažiach a ich úspešnosť.

Ø      Ochota pedagogických zamestnancov ďalej sa vzdelávať a rozvíjať tak svoju odbornosť v jazykovej a IKT oblasti.

Ø      Vhodná poloha školy, možnosť realizovať vyučovanie aj v blízkej prírode a v exteriéri školy.

Ø       Zapájanie sa do verejného diania v obci a v celej uličskej doline.

Ø       Aktívna spoluúčasť v projektoch: Recyklohry, Zbierame baterky, Biela pastelka, Čas premien, Moja família, Policajná zebra, Rusínsky slovník pod holým nebom, Čítajme si, Vyčistíme si Slovensko, Vyčistíme si Európu,  Hravo ži zdravo, Kolysočka – Kolíska, ... .

Ø      Environmentálne zameranie školy.

Ø      Organizovanie plaveckého kurzu pre žiakov ISCED 2.

Ø      Organizovanie lyžiarskeho kurzu pre žiakov 7. ročníka,  škola disponuje lyžiarskym vybavením.

Ø      Možnosť organizovať školu v prírode pre žiakov ISCED 1 podľa požiadaviek rodičov.

Ø      Otvorenosť školy vzdelávacím inštitúciám.

Slabé stránky

Ø      Nevyhovujúce športoviská v areáli školy.

Ø      Veľká vzdialenosť školy od okresného mesta a najbližšieho centra metodickej pomoci.

Ø       Nižšia odbornosť vyučovania ISCED 2 spôsobená malým počtom tried.

Ø      Evidentný nárast detí s poruchami učenia a správania prevažne zo sociálne znevýhodnených rodín. Pribúdajúci žiaci s mentálnym postihnutím vyžadujúci si asistenta učiteľa.

Príležitosti

Ø      Výmena pedagogických skúseností medzi staršími skúsenými učiteľmi a mladými technicky zdatnejšími kolegami.

Ø       Možnosť učiteľov celoživotne sa vzdelávať prostredníctvom rôznych foriem vzdelávania a projektov.

Ø       Zmeniť školu na centrum vzdelávania, športu a kultúry za pomoci úspešnosti a následnej realizácie projektov.

Riziká

Ø      Nepriaznivý demografický vývoj, znižovanie počtu žiakov a tým očakávajúci nedostatok finančných prostriedkov prideľovaných z rozpočtu MŠVVaŠ SR.

Ø       Zvyšujúci sa počet žiakov rómskej populácie so slabou motiváciou pokračovať v štúdiu na stredných školách a ich ďalšieho uplatnenia do budúcna (nízka vzdelanostná úroveň takýchto žiakov).

Ø       Znižujúci sa počet a inteligenčný potenciál budúcich prvákov.

Konkrétne hlavné úlohy vo výchovno – vzdelávacom procese

1. Výchova a vzdelávanie

Ø      Výchovu a vzdelávanie budeme uskutočňovať v súlade s princípmi a cieľmi stanovenými školským zákonom s dôrazom na rozvíjanie mravných, kultúrnych a národných hodnôt, vlastenectva a občianskej zodpovednosti, na rozvíjanie komunikácie v štátnom a materinskom jazyku a na zodpovedný život v slobodnej spoločnosti v duchu porozumenia, znášania a tolerancie.

Ø      Budeme sa zameriavať na kvalitu získaných vedomostí a zručností, uplatňovať moderné učebné metódy založené na riešení problémov a väčšej samostatnosti a tvorivosti žiakov.

Ø       Vo výchovno-vzdelávacom procese budeme používať také stratégie, ktoré budú vo väčšej miere vytvárať a rozvíjať kľúčové kompetencie žiakov v súlade so štátnym vzdelávacím programom.

Ø      Vo vyučovacom procese budeme sledovať nielen úroveň osvojených vedomostí a zručností, ale aj schopnosť žiakov porozumieť, pochopiť text, vedieť používať logické, kritické, abstraktné a priestorové  myslenie, a tak uplatňovať vyššie kognitívne procesy.

1.1. Výchova

Mravná výchova, humanizácia, demokracia, tolerancia

Ø       Dodržiavanie Deklarácie práv dieťaťa – oboznámenie žiakov s jeho obsahom na   triednickej hodine.

Z: TU, PZ                                                                 T: do 28.06.2019     

Ø      V zmysle Dohovoru o právach dieťaťa priebežne monitorovať správanie sa detí a ich zmeny, v prípade oprávneného podozrenia na porušovanie ich zdravého osobnostného vývinu bezodkladne zabezpečiť ich aktívnu ochranu.

Z: TU, VP                                                                 T: mesačne  

Ø      Postupovať v zmysle Metodického usmernenie č.7/2006- R k prevencii a riešeniu šikanovania žiakov v školách  rozpracovaného na vlastné podmienky školy vnútornou smernicou č. 6/2008.

Z: TU                                                                         T: stála, prvá tr. hodina

Ø       Monitorovať správanie žiakov na škole, problém šikanovania riešiť formou anonymného dotazníka 2-krát ročne alebo podľa potreby.

Z: VP                                                                        T: október 2018, máj 2019

Ø      Dôsledne dodržiavať zásady prevencie rizikového správania v školách a zdokonaľovať manažment a efektívnosť riešenia situácií ohrozujúcich zdravie a prevenciu úrazov.

Z: TU                                                                         T: priebežne

Ø       Priebežne hodnotiť sociálnu atmosféru v triedach a v školách a vytvárať podmienky na tvorivú atmosféru, ktorá podporuje pocit bezpečia a motivuje k učeniu.

Z: TU,ŠKD, PZ                                                        T: priebežne

Ø      Využívať účinné nástroje na predchádzanie, resp. riešenie prejavov problémového správania, záškoláctva, šikanovania, fyzického alebo psychického týrania, delikvencie, zneužívania návykových látok, sexuálneho zneužívania a pod.(www.bezpecnaskola.sk, www.prevenciasikanovania.sk,( spolupráca s CPPPaP, koordinátorom prevencie).

Z: TU                                                                         T: priebežne  

Ø       Realizovať projekty a aktivity bezpečného používania internetu, na podporu právneho vedomia.

Z: TU, Uč. INF.                                                        T: priebežne

Ø      Primerane  venovať pozornosť v príprave na život v spoločnosti  v duchu porozumenia, znášanlivosti medzi žiakmi, vzájomnej pomoci, priateľstva, národnostnej a etnickej znášanlivosti, náboženskej tolerantnosti  s voľbou cieľov vo výchovnom pôsobení na žiakov.

Z: TU                                                                         T: priebežne

Ø       Budovať úctu dieťaťa, žiaka k rodičom, ku svojej vlastnej kultúre, jazyku, k národným hodnotám.

Z: TU                                                                         T: priebežne                        

Ø      Realizovať aktivity zamerané na multikultúrnu výchovu a výchovu proti predsudkom, na zvýšenie informovanosti detí a žiakov o migrantoch.

Z: TU                                                                         T: priebežne – tr. hodina

Ø      Vytvárať priaznivé multikultúrne prostredie v škole, napomôcť žiakom porozumieť iným kultúram.

Z: PZ                                                                         T: priebežne                        

Ø      Ponúknuť zákonným zástupcom žiakov možnosť vyučovať rusínsky jazyk ako jazyk národnostných menšín a podľa záujmu zapracovať ho do ŠkVP.

Z: RŠ                                                             T: na plenárnom RZ          

Ø      Výchovu k ľudským právam v triede a v škole usmerňovať tak, aby sa stala integrálnou súčasťou celoživotného procesu podpory a ochrany ľudských práv, aby podporila hodnotu človeka ako ľudského jedinca a rozvoj medziľudských vzťahov v demokratickej spoločnosti.

Z: TU, Uč. OBV                                                       T: priebežne            

Ø      Zapájať žiakov do aktivít v oblasti výchovy k ľudským právam organizovaním besied, stretnutí, tematických výstav, návštev divadelných predstavení s tematikou ľudských práv.

Z: TU, Uč. OBV                                                       T: priebežne                        

Vlastenecká výchova

Ø      Rozvíjať vzťah k vlasti, národu, materinskému jazyku, histórii, tradíciám a zvykom, ovládanie ústneho a písomného prejavu v materinskom jazyku, štylistické, pravopisné a čitateľské zručnosti.

Z: Uč.SJL,1.-4.roč.,PZ                                           T: pravidelne

Ø      Podnietiť žiakov k náuke materinského jazyka cez projekt Večerná škola rusínskeho jazyka Kolíska – Kolysočka.

Z: vyučujúci RJ                                                       T: september 2018

Ø      Venovať sústavnú pozornosť výchove národného povedomia, štátnosti.

Z: PZ                                                                         T: priebežne

Ø      Zvýšenú pozornosť venovať osobnosti A. Duchnoviča ako súčasť názvu školy cez exkurzie, prednášky,... .

Z: PZ                                                                         T: priebežne

Ø      Venovať pozornosť súťažiam so zameraním na aktivity s národnostnou tematikou, zapájať žiakov do súťaží: Prečo mám rád Slovenčinu, prečo mám rád Slovensko, Makovická struna, Zemplin špiva, Šaliansky Maťko, Hviezdoslavov Kubín, Literárne talenty, Európa v škole, Duchnovičov Prešov a iné.

Z: Vyučujúci SJL, HUV, rusin. jazyka                 T: Podľa informačných letákov

Ø      Venovať sa realizácií projektu „Podpora regionálnej a multikultúrnej výchovy žiakov patriacich k národnostným menšinám 2018“.

Z: Koordinátor                                                         T: priebežne počas šk. roka

Estetická výchova

Ø      Zapájať žiakov do výtvarných a hudobných súťaží na úrovni okresu a celoslovenskej vyhlasované MC, spoločenskými organizáciami.

Z: Uč. VYV, HUV                                                    T: priebežne            

Ø      Viesť žiakov k estetickému cíteniu, vkusu pri výzdobe triedy, objektov školy  (nástenky, panely), úprave zovňajšku žiakov , čistote lavíc a tried, úprave areálu školy (nádvorie, kvetinové záhony, športový areál, priestory obce). 

Ø      Vážiť si kultúrne hodnoty a pamiatky národa.

Z: Uč. VYV, PVC, TcHV, TU                                 T: priebežne

Environmentálna výchova

Ø      Environmentálnu výchovu ako prierezovú tému ŠVP implementovať do obsahu jednotlivých učebných predmetov v ŠkVP , prostredníctvom koordinátora environmentálnej výchovy v škole koordinovať environmentálnu výchovu v škole, príp. realizovať environmentálny program školy. 

Ø      Rozvíjať osvetovú, vzdelávaciu a výchovnú činnosť detí a žiakov s dôrazom na environmentálnu výchovu zameranú hlavne na zdravé potraviny, čistú vodu, bezpečnú a zdravú dopravu, udržateľnú spotrebu energie , zvýšenie povedomia v oblasti separácie odpadov, prevenciu pred znečisťovaním a poškodzovaním životného prostredia , zapojiť sa do projektu Recyklohry. 

Ø      Viesť  žiakov k uvedomelej spotrebe a vytváraniu správnych postojov a správania sa k životnému prostrediu.

Ø      Zapájať sa do aktivít  environmentálnych projektov Recyklohry, Zbieraj baterky, Eko Alarm, do ktorých je škola zapojená.

Ø      Podieľať sa na realizácií projektu „ Relaxačno-úžitková zóna na školskom dvore“.

Z: Koordinátor Env., TU                                        T: priebežne

Zdravotná a protidrogová výchova

Ø      Vytvárať vhodné podmienky  k zdravému spôsobu života.

Ø      Podieľať sa na plnení úloh , ktoré vyplývajú z Národného programu prevencie obezity.

Ø      Vymedzenie priestorov na propagáciu zdravého životného štýlu.

Ø      Podieľať sa na plnení Národného programu starostlivosti o deti a dorast.

Ø      Realizovať aktivity k Svetovému dňu duševného zdravia (10.október), Svetovému dňu výživy (16. október), Týždeň boja proti stresu, Európsky týždeň boja proti drogám, Svetový deň mlieka (3.5.) , Svetový deň prevencie HIV/AIDS (1.12.), Svetovému dňu nefajčenia (31.5.),... .

Ø      V súlade s Národným programom prevencie HIV/AIDS v SR realizovať besedy s lekárom, resp. psychológom na tému prevencie HIV, AIDS.

Ø      Zapojiť žiakov do projektu Hovorme o jedle.

Ø      Realizovať aktivity z projektu“ Zdravie na tanieri 2018“.

Z: PZ, ved. školy, koordinátor projektu               T: priebežne

Ø      Zvýšiť spotrebu mlieka a mliečnych výrobkov – Projekt: Mliečny program

Z: vedúca ŠJ                                                           T: priebežne

Ø      Zvýšiť konzumáciu ovocia a zeleniny -  Projekt: Školské ovocie.

Z: vedúca ŠJ                                                                       T: priebežne

Ø      Zabezpečovať propagáciu zdravej výživy žiakom formou poskytovania informácií o školskom stravovaní ( počas konania RZ,TH), organizovaním ochutnávok mliečnych nápojov, výrobkov, ovocia a zeleniny.

Z: vedúca ŠJ                                                                       T: priebežne

Ø      Uplatňovanie zákona o ochrane nefajčiarov a príkladom vplývať na žiakov.

Z: RŠ                                                                        T:  priebežne

Výchova k manželstvu a rodičovstvu

Ø      Realizovať aktivity o rizikách dospievania, besedy o problémoch dospievania s pracovníkmi RÚVZ, gynekológom, ...

Z: koordinátor VkMaR                                           T: priebežne

Telesná a pracovná výchova

Ø      Rozvíjať u žiakov telesnú zdatnosť, aktívne športovanie, pohyb na čerstvom vzduchu, zapájať ich čo v najväčšom počte do športových aktivít na škole.

Ø      Zapájať sa do športových súťaží, vyhlasovaných MŠVVaŠ SR(www.minedu.sk „Šport“).

Ø      Motivovať deti a žiakov k zvýšenej pohybovej aktivite(Národný  projekt: “Zober loptu, nie drogu“(.www.zoberloptu.sk), Beh Olympijského dňa(23.jún).

Ø      Podporovať činnosť športových krúžkov podľa záujmu žiakov.

Ø      Sprístupniť ihriská na športovú činnosť po vyučovaní a cez víkendy.

Ø      Organizovať pre žiakov kurzy: plavecký, lyžiarsky.

Ø      Podnietiť žiakov k športovým aktivitám cez nové, atraktívne športové hry (Kin-ball).

Z: Uč. TSV, PZ                                                        T: priebežne

Ø      Zabezpečiť sezónnu úpravu areálu školy (jeseň, jar) v rámci vyučovacích predmetov PVC,TCHV,SEE (hrabanie lístia, výsadba kvetov, udržiavanie poriadku).

Ø      Využívať novo zrekonštruovanú školskú dielňu na získavanie zručnosti žiakov, pracovných návykov a  kladného vzťahu k práci.

Z: vyučujúci                                                             T: priebežne

 Záujmová činnosť a talentovaní žiaci

Ø      Ponúknuť žiakom bohatý výber záujmových krúžkov podľa požiadaviek žiakov.

Ø      Podporovať voľnočasové aktivity detí v záujmových útvaroch (vzdelávacie poukazy).

Z: RŠ, ved. záuj. útvarov                                       T: priebežne

Ø      Vytvoriť priestor pre žiacku samosprávu, zákon č.596/2003, zabezpečiť jej aktívnu účasť na príprave aktivít školy.

Z: koordinátor ŽP                                                    T: mesačne

Ø      Podporovať zapájanie  pedagogických zamestnancov a žiakov do súťaží a uvoľňovať ich na tie, ktoré sú schválené MŠVVaŠ  SR a sú zamerané na rozvoj nadania a talentu.

Z: RŠ                                                                         T: priebežne

Školská knižnica

Ø      V súvislosti s Medzinárodným dňom školských knižníc (štvrtý októbrový pondelok), Medzinárodný deň detskej knihy (2.4.) využiť aktivity na podporu čítania .

Z: knihovník, ,TU, Uč. SJL                                    T: apríl

Ø      Využívať knižnično-informačné služby a podujatia knižníc.

Z: vyučujúci                                                             T: priebežne

Ø      Zapojiť sa do projektu Záložka do knihy spája školy.

            Z: vyučujúci SJL , VYV                                         T: september - október

Ø      Aktivity školskej knižnice využívať na rozvoj čitateľskej gramotnosti žiakov.

      Z: vyučujúci                                                             T: priebežne

1. 2 Vzdelávanie

Vo vyučovacom procese sledovať nielen úroveň osvojených vedomostí a zručností, ale aj schopnosť žiakov porozumieť, pochopiť text, vedieť používať logické, kritické, abstraktné a priestorové  myslenie, a tak uplatňovať vyššie kognitívne procesy.

Ø      Zameriavať sa na kvalitu získaných vedomostí a zručností.

Ø      V procese výučby použiť svoj vlastný prístup a uplatniť svoje vlastné schopnosti, uplatňovať moderné učebné metódy založené na riešení problémov a väčšej samostatnosti a tvorivosti žiakov.

Ø      Využívať také stratégie, ktoré budú vo väčšej miere vytvárať a rozvíjať kľúčové kompetencie žiakov.

Ø      Pri hodnotení žiakov využívať viaceré formy získavania spätnej väzby  o kvalite ich výstupov, najmä priebežné (formatívne) hodnotenie, vyzdvihnúť to, čo dokázali, povedať im, čo a ako treba zlepšiť, akým smerom upriamiť ďalšiu aktivitu.

Ø      Nepreťažovať slabších žiakov s prihliadaním na ich schopnosti a predpoklady zvládnutia učiva podľa štandardov jednotlivých predmetov.

Ø      Venovať pozornosť rozvíjaniu čitateľskej gramotnosti žiakov vo všetkých predmetoch, formovať kladný vzťah žiakov ku knihe a literatúre, organizovať súťaže v čitateľských zručnostiach a popoludňajšie čitateľské aktivity v ŠKD.

Ø      Zvýšenú pozornosť venovať čítaniu s porozumením, klásť dôraz na rozvíjanie jazykového prejavu, schopnosti argumentovať a pracovať s informáciami.

Ø      Do jednotlivých učebných predmetov implementovať prierezové témy

Ø      Do tematických plánov jednotlivých vyučovacích predmetov zapracovať úlohy súvisiace s výchovou v duchu humanizmu a so vzdelávaním v oblasti ľudských práv , práv dieťaťa, predchádzania všetkých foriem diskriminácie, xenofóbie, antisemitizmu, intolerancie a rasizmu. 

Ø      Na hodinách cudzieho jazyka používať Európske jazykové portfólio ako nástroj autoevalvácie a podpory učenia sa cudzieho jazyka (http://elp.ecmlat). 

Ø      Venovať pozornosť inovatívnym metódam a formám výučby (tvorba myšlienkových máp, projektové vyučovanie, obsahovo a jazykovo integrované vyučovanie CLIL, kaskádová metóda učenia  a vyučovania, metóda učenia sa na stanovištiach, v nižších ročníkoch metóda TPR, hru ako motivačnú didaktickú metódu, tvorivé zážitkové metódy, vo vyšších ročníkoch personalizované učenie, inscenačné metódy, rolové úlohy, vyplývajúce zo zážitkových možností žiakov, riadenú a voľnú diskusiu, riešenie problémových úloh a audio-/video/-prezentácie riešenia úloh.

Ø      Eliminovať memorovanie a využívať tréning a rozvoj jazykových kompetencií s ohľadom na rôzne štýly učenia sa žiaka, jeho schopnosti a druh inteligencie.

Ø      V rámci vyučovacích predmetov a triednických hodín je potrebné venovať pozornosť aj témam týkajúcich sa starších ľudí s cieľom zvyšovania úcty žiakov voči nim.

Ø      Využiť 1. október (Medzinárodný deň starších ľudí – seniorov) na školské a mimoškolské aktivity.

Ø      Naďalej venovať zvýšenú pozornosť využívaniu IKT vo vyučovacom procese a rozvíjaniu kompetencií detí a žiakov v tejto oblasti, integrovať IKT do vzdelávania.

Ø      Zvýšiť kvalitu prostredia na vyučovanie s informačnými a komunikačnými technológiami.

Ø      Systematicky dopĺňať aktuálne informácie o činnosti školy na webovú stránku školy, zvýšiť informačné kompetencie učiteľov.

Ø      Využívať edukačne vhodný obsah na elektronických nosičoch a webových stránkach vo výchovno-vzdelávacom procese.

Ø      Digitálne verzie učebníc využívať prostredníctvom www.eaktovka.sk.

Ø      Zodpovedne pripravovať žiakov, ktorí majú záujem na predmetové súťaže a olympiády – literárne, výtvarné, hudobné, z prírodovedných predmetov, športové -  morálne oceniť žiakov i učiteľov.

Ø      Realizácia vzdelávania cez kultúrne a spoločenské podujatia – besedy, exkurzie, výlety, koncerty a divadelné predstavenia.

Ø      Pri vyučovaní cudzích jazykov zvýšenú pozornosť venovať konverzácii v cudzom jazyku s primeranou gramatickou zložkou, inovatívnym formám výučby: naratívna forma, obsahovo a jazykovo integrované vyučovanie  CLIL.

Z: PZ, vyučujúci jazykov                                       T: priebežne                        

2. Rozvíjanie metodickej a odbornej pripravenosti pedagogických zamestnancov

Ø      Vzdelávacie aktivity zamerať  na udržiavanie, zdokonaľovanie, dopĺňanie a rozširovanie už získaných vedomostí a kompetencií. 

Ø      Umožniť pedagogickým zamestnancom zapojiť sa do kontinuálneho vzdelávania zameraného na rozvoj finančnej gramotnosti.

Ø      Pri určovaní obsahu vzdelávacích aktivít v rámci celoživotného vzdelávania zamerať sa na regionálne potreby trhu práce (ovládanie IKT, komunikácia v cudzom jazyku, zdokonalenie medziľudskej komunikácie, schopnosť prezentovať sa, projektové riadenie, finančnú gramotnosť.

Ø      Podporovať zvyšovanie profesijných kompetencií výchovného poradcu.

Ø      Zabezpečiť vzdelávanie pedagogických zamestnancov v oblasti metodického prístupu k integrovaným žiakom.

Ø      Vo väčšej miere pravidelne sledovať informácie z oblasti výchovy a vzdelávania uverejnených na webovej stránke Štátneho pedagogického ústavu (www.statpedu.sk).                

Ø        Podporovať, iniciovať a umožniť pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom systematické kontinuálne vzdelávanie v rámci ponuky akreditovaných vzdelávacích programov, podľa aktuálnych potrieb a zamerania školy (rozvoj finančnej gramotnosti).

Ø      Koordinovať kontinuálne vzdelávanie podľa ročného plánu kontinuálneho vzdelávania.

Ø      Finančne motivovať pedagogických zamestnancov, ktorí sa podieľajú na organizovaní a riadení aktivít školy a príprave žiakov na súťaže.

Z: RŠ                                                                        T: priebežne

Ø      V rámci činnosti metodických združení a predmetových komisií posilniť participáciu na zefektívnení celkovej práce školy, prácu zamerať  cieľavedome na skvalitnenie činnosti učiteľa vo výchovno-vzdelávacom procese i monitorovanie vzdelávacích výsledkov žiakov a vykonávať dôslednú analýzu zistení.

Z: ved. MZ, PK                                                        T: priebežne                          

Ø      Propagácia života školy a jej úspechov v regionálnej tlači, na webovej stránke školy...

Z: RŠ, správca web. stránky                                 T: priebežne

Pracovné prostredie, BOZP, CO

Ø      Zabezpečovať skvalitňovanie estetického prostredia, hygienických potrieb a udržiavanie hygieny v škole, drobné opravy a údržby realizovať svojpomocne.

Z: RŠ                                                                        T: mesačne              

Ø      Zabezpečovať bezpečnosť -  žiakov, zamestnancov školy, prevencia proti žiackym a pracovným úrazom.

Z: RŠ, PZ                                                                 T: celoročne            

Ø      Plnenie úloh na úseku BOZP, PO, úspory energií, vody a čistiacich prostriedkov, nedostatky aktuálne riešiť.

Z: RŠ, všetci zamestnanci                                    T: priebežne            

 

Spolupráca s rodičmi a verejnosťou

Plenárne a triedne stretnutia rodičov

Termín

Náplň

september/október

Plenárne a triedne stretnutie rodičov – 1. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za šk. rok 2017/2018, 2. Plán práce školy na šk. rok 2018/2019, 3. Správa o hospodárení ZRŠ, 4.  Schválenie členského príspevku, 5. Záujmová činnosť na škole,  6. Voľba nového výboru ZRŠ, 7. Diskusia - rôzne

január

Triedne združenie rodičov žiakov + žiakov 9. roč.

apríl

Triedne združenie rodičov žiakov

Individuálne konzultácie rodičov k prospechu a správaniu žiakov budú prebiehať  v čase konzultačných hodín triednych učiteľov, ktorých čas je vyvesený na vchodových dverách školy.

Zabezpečenie materiálno technických podmienok vzdelávania

Budova ZŠ pozostáva z troch častí. Tvorí ju hlavná časť, v ktorej sa nachádzajú: riaditeľňa, zborovňa, klasické triedy, dve učebne IKT, kabinety, sklad učebníc,  sklady, kabinety a sociálne zariadenia.

Hlavná časť budovy školy vďaka projektom prešla veľkými rekonštrukčnými zmenami:

- výmena okien,

- výmena strechy,

- zateplenie budovy školy,

- rekonštrukcia sociálnych zariadení.

Z vlastných finančných prostriedkov sa nám podarilo:

- výmena  nábytku (lavice, stoličky, skrine, šatňové lavice, nábytok do učební IKT, nábytok do riaditeľne a zborovne),

- výmena šatňových lavičiek na hlavnej chodbe,

- výmena podláh v triedach,

- vymaľovanie priestorov školy (chodba, schodište, triedy, riaditeľňa, zborovňa),

- náter coklov, dreveného obkladu na chodbe,

- novo zriadená a vybavená novým náradím a náčiním školská dielňa,

- zrekonštruovaný sklad učebníc  (nové stierky, podlaha, osvetlenie,...),

- postupná rekonštrukcia tried (nové omietky stierky, výmena osvetlenia, zníženie stropu,...) v štyroch triedach,

- dovybavenie školy učebnými pomôckami a didaktickou technikou.

Škola má vlastnú knižnicu, ktorá je zriadená v učebni IKT. Knižnica je pravidelne dopĺňaná novými knižnými titulmi a využívaná v čase vyučovania, ale aj v mimovyučovacom čase.

Druhú časť budovy školy tvorí telocvičňa, ktorá prešla tiež veľkými rekonštrukčnými zmenami:

- výmena okien,

- výmena strechy,

- zateplenie,

- výmena palubovky,

- rekonštrukcia sociálneho zariadenia,

- školská posilňovňa

- školská dielňa.

Všetky zmeny boli realizované z projektovej činnosti. Dovybavenie telocvične športovým náradím a náčiním  a zriadenie školskej dielne sme realizovali z vlastných zdrojov a postupne ho dopĺňame.

Súčasťou budovy školy je aj školská jedáleň. Tá prechádza minimálnymi zmenami z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov, ale po hygienickej stránke je vyhovujúca. Podarilo sa nám zakúpiť jedálenskú zostavu stolov a stoličiek, umyvačku riadu, záclony a priebežne nakupujeme drobné zariadenie do kuchyne podľa potreby. Počas letných prázdnin sa nám podarilo zabezpečiť renováciu stropov v kuchyni a následné vymaľovanie priestorov.

Naďalej sú v  nevyhovujúcom stave  okná na budove školskej jedálne. V septembri 2018 prebehne rekonštrukcia školskej jedálne (výmena okien, topných telies) vďaka projektu „Zdravie na tanieri“ Naďalej ostáva problém – vývarovňa školskej jedálne.

Neoddeliteľnou súčasťou školy  je vonkajší areál školy, ktorý žiaci využívajú počas vyučovania, ale aj v mimovyučovacom čase na športovú,  relaxačnú a oddychovú činnosť. Školský dvor je pravidelne upravovaný, ale v týchto priestoroch by sa žiadalo vybudovať športové ihriská, ktoré sa nám zatiaľ nedarí zrealizovať.  Vďaka úspešnému projektu Gesto pre mesto sme zriadili relaxačno-úžitkovú zónu na školskom dvore. Z projektu pribudnú aj lavičky v areály školy.

Projekty


(v šk.roku 2018/2019)

Dlhodobé:

- Infovek I

- Infovek II - projekty zamerané na informatizáciu škôl

Národné projekty zamerané na vzdelávanie učiteľov:

- Profesijný a kariérny rast pedagogických zamestnancov

- Aktivizujúce metódy vo výchove

- Moderné vzdelávanie - digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety

- Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno- patologických javov v školskom prostredí VUDPaP

- Digitálny obsah vzdelávania

-IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie.

Ďalšie projekty:

- Recyklohry - projekt environmentálneho zamerania

- Eko Alarm – environmentálny projekt

- Zbieram baterky - environmentálny projekt

- Čas premien, Johnson a Johnson - projekt zameraný na VkMaR

- Školák - projekt pre predškolákov

- Virtuálna knižnica - pomoc pre učiteľov v edukačnom procese

- Čítajme si - maratón v čítaní

- Záložka do knihy spája školy – medzinárodný česko-slovenský projekt

Vlastné projekty

- Kultúrne, športové a spoločenské projekty

Podporené projekty

- Relaxačno-úžitková zóna na školskom dvore (Raiffeisen banka),

- Zdravé a kultúrne stravovanie v školskej jedálni (regionálne školstvo) – Zdravie na tanieri 2018

- Zachovajme históriu našich predkov (regionálne školstvo) – Podpora regionálnej a multikultúrnej výchovy žiakov patriacim k národnostným menšinám 2018.

 

Zabezpečenie voľnočasovej aktivity žiakov

Ponuka krúžkov na šk. rok 2018/2019

1.

Športový krúžok

2.

Futbalový krúžok

3.

Tvorivá dielňa

4.

Pripravujem sa na testovanie

5.

Učíme sa ruštinu

6.

Krúžok ľudového tanca

7.

Krúžok moderného tanca

8.

Chceme zdravo žiť – krúžok varenia

 

Aktuálny výber krúžkov podľa záujmu žiakov

Chceme zdravo žiť – krúžok varenia      Mgr. Diničová                      streda            

Krúžok ľudového tanca                             Mgr. Zimovčáková               utorok

Učíme sa ruštinu                                        Mgr. Lipa                               streda

Pripravujem sa na monitor                                    Mgr. Gonda, Mgr. Todák    streda

Športový krúžok                                          Mgr. Kovaľ                            utorok

Futbalový krúžok                                        Mgr. Chochrun                    piatok

Ďalšie vzdelávanie učiteľov

Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov bude prebiehať podľa Plánu kontinuálneho vzdelávania na rok 2019  schváleného zriaďovateľom. Plán KV je súčasťou plánu práce školy.

Vnútroškolská kontrola

Plán vnútroškolskej kontroly vychádza zo Zákona č. 10/1996 Z.z. o kontrole v štátnej práve v znení zákona NR SR č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) z 22.5.2008, vyhlášky č. 224/2011 o základnej škole, zo záverečnej správy za predošlý rok, z plánu práce školy na aktuálny rok, z vnútorného poriadku školy  a z aktuálnych inšpekčných záznamov.

Vnútorný kontrolný systém vnútroškolskej kontroly podľa Organizačného poriadku školy tvorí úsek kontroly:

- riaditeľ školy

- zástupca riaditeľa školy  

- vedúci MZ a PK

- vedúca zariadenia školského stravovania

Zameranie kontrolnej činnosti:

Ø      plnenie Štátneho a Školského vzdelávacieho programu školy ZŠ,MŠ, Školského výchovného programu školy,

Ø      plnenie úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov, pokynov ústredných orgánov štátnej správy, metodických pokynov MŠVVaŠ SR, pokynov a nariadení zriaďovateľa,

Ø      zákonnosť, účelnosť a hospodárnosť nakladania s prostriedkami rozpočtu školy, starostlivosť o majetok školy,

Ø      vybavovanie a prešetrenie petícií, sťažností, oznámení a podnetov,

Ø      zabezpečenie výchovy na dodržanie ľudských práv,

Ø      plnenie opatrení prijatých na úpravu zistených nedostatkov,

Ø      kontrola dodržiavania pracovno-právnych a mzdových predpisov,

Ø      kontrola a usmerňovanie realizácie výchovno-vzdelávacieho procesu,

Ø      kontrola realizácie projektov, do ktorých je škola zapojená,

Ø      kontrola úloh z oblasti výchovného poradenstva, mimoškolských aktivít,

Ø      kontrola integrácie v rámci výchovno – vzdelávacieho procesu,

Ø      kontrola na úsekoch BOZP, CO, PO, údržby školy, materiálno – technického vybavenia školy.

Rozdelenie úloh vnútroškolskej kontroly:

Riaditeľ školy:

Ø      sleduje dodržiavanie Štátneho a Školského vzdelávacieho programu,

Ø      sleduje úroveň výchovno – vzdelávacej práce a plnenie učebných osnov vo všetkých predmetoch so zreteľom na predmety 1. stupňa, 2. stupňa: spoločensko-vedné predmety a činnosť v MŠ,

Ø      sleduje dodržiavanie pravidiel pri tvorbe rozvrhov a dozorov v škole a v školskej jedálni,

Ø      kontroluje prácu výchovného poradcu,

Ø      koordinuje ďalšie vzdelávanie učiteľov,

Ø      kontroluje dodržiavanie metodických pokynov pri písaní kontrolných prác,

Ø      sleduje prácu a činnosť koordinátorov, zapojenosť do projektov,

Ø      kontroluje dodržiavanie rozpočtových pravidiel, cenových ponúk, výberových konaní, mzdových predpisov, čerpanie sociálneho fondu,

Ø      kontroluje starostlivosť o majetok školy,

Ø      sleduje a kontroluje skladovanie potravín, čistiacich prostriedkov,

Ø      je zodpovedný za spracovanie štatistických výkazov,

Ø      sleduje spoluprácu školy s rodičovským združením,

Ø      stará sa o dopĺňanie kabinetov učebnými pomôckami podľa požiadaviek vyučujúcich,

Ø      zodpovedá za archív školy.

Zástupca riaditeľa školy:

Ø      sleduje úroveň výchovno – vzdelávacej práce a plnenie učebných osnov vo všetkých predmetoch so zreteľom na predmety 2. stupňa: prírodo-vedné predmety , činnosť v ŠKD,

Ø      sleduje a usmerňuje činnosť MZ a PK,

Ø      vypracováva rozvrh hodín,

Ø      vyhodnocuje prácu nadčas, zastupovanie,

Ø      podieľa sa na tvorbe štatistík, výkazov a hlásení,

Ø      kontroluje realizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu, plnenie učebných osnov,

Ø      kontroluje pedagogickú dokumentáciu,

Ø      sleduje dodržiavanie metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu žiakov,

Ø      kontroluje vykonávanie dozorov,

Ø      sleduje prípravu žiakov na súťaže a olympiády,

Ø      kontroluje dodržiavanie metodických pokynov pri písaní kontrolných prác,

Ø      rieši problémy ŠKD, začlenených žiakov, žiakov v hmotnej núdzi (vrátane dokumentácie, dodržiavania platnej legislatívy),

Ø      kontroluje dochádzku zamestnancov školy.

Vedúci MZ a PK

Ø     riadi stretnutia metodických združení a predmetových komisií,

Ø     zabezpečuje kontrolu cez hospitačnú činnosť,

Ø     zodpovedá za prípravu UO a TVVP.

Vedúca zariadenia školského stravovania:

Ø     kontroluje dodržiavanie a využívanie pracovnej doby podriadených pracovníkov,

Ø     kontroluje dodržiavanie noriem pri výdaji stravy,

Ø     kontroluje dodržiavanie hygienických zásad pri výdaji stravy,

Ø     sleduje nutričné hodnoty potravín v jedálnom lístku, odkladanie a evidenciu odobratých vzoriek jedál, zodpovedá za správne uskladnenie zásob potravín, odber odpadu.

Mesačný plán vnútroškolskej kontroly 

P.č.

September 2018

zodpovední

1.

Kontrola pedagogickej  dokumentácie – vypĺňanie podľa vnútornej smernice

ZRŠ

2.

Kontrola TVVP pre jednotlivé predmety

ved. MZ, PK

3.

Kontrola prípravy  plánu práce školy, plánov  VP, koordinátorov, ved. MZ a PK,  ŠKD, MŠ, záujm. útvarov

4.

Kontrola rozvrhu hodín, psychohygiena

5.

Kontrola využitia telocvične

ZRŠ

 

Kontrola využitia školskej dielne

ZRŠ

6.

Kontrola pracovného prostredia, upravenosť tried, chodieb, násteniek

ZRŠ

7.

Kontrola technického stavu tried a budovy školy

8.

Kontrola zadelenia dozorov, ich funkčnosť

ZRŠ

9.

Kontrola zmlúv o hmotnej zodpovednosti, pracovnej náplne zamestnancov školy

RŠ, adm. pracovníčka

10.

Kontrola zoznamov žiakov v triedach, naplnenosť žiakov v ŠKD

ZRŠ

11.

Kontrola zasadnutí MZ a PK, schválenie TVVP

ZRŠ

12.

Kontrola platového zaradenia ped. zamestnancov, úväzky, nadč. hodiny, os. príplatky,...

RŠ. adm. pracovníčka

13.

Kontrola doškolenia nových pracovníkov BOZP a PO

RŠ, bezp. technik

14.

Kontrola prípravy účelového cvičenia OŽaZ

ZRŠ

15.

Kontrola stavu ASC agendy, vloženie údajov

ZRŠ

16.

Kontrola na úseku školského stravovania a mzdového účtovníctva

RŠ, ved. ŠJ, adm. pracovníčka

17.

Kontrola práce prevádz. zam. školy

ZRŠ

18.

Kontrola pedagogickej dokumentácie

ZRŠ

19.

Kontrola dodržiavania pracovnej disciplíny zamestnancov školy

20.

Kontrola aktivít školy podľa kalendára akcií školy

  

P.č.

Október 2018

zodpovední

1.

Kontrola popoludňajšieho vyučovania a činnosti v záujmových útvaroch

2.

Kontrola pedagogickej dokumentácie začlenených žiakov

ZRŠ

3. 

Kontrola registrácie a návštevnosti školskej knižnice

4.

Kontrola spolupráce školy so združením rodičov školy

5.

Kontrola organizácie vstupných previerok žiakov 5. ročníka, ich adaptácie na 2. stupeň

ZRŠ, ved. MZ a PK

6.

Kontrola realizácie Celoslovenského testovania žiakov 5. ročníka

7.

Kontrola dokumentácie BOZP a PO

RŠ, bezp. technik

8.

Kontrola pedagogickej dokumentácie

ZRŠ

9.

Kontrola práce prevádz. zam. školy

ZRŠ

10.

Kontrola príchodov na pracovisko, odchodov z pracoviska, nástup na dozor, pohotovosť

ZRŠ

11.

Kontrola areálu  školy

RŠ, upratovačky

12.

Kontrola dodržiavania pracovnej disciplíny zamestnancov školy

13.

Kontrola aktivít školy podľa kalendára akcií školy

 

P.č.

November 2018

zodpovední

1.

Kontrola výchovno-vzdelávacích výsledkov a dochádzky žiakov za prvý štvrťrok, kontrola plnenia plánu práce školy

2.

Kontrola dodržiavania metodických pokynov a vnútornej smernice na klasifikáciu a hodnotenie žiakov

ZRŠ

3.

Analýza plnenia TVVP jednotlivých predmetov

ZRŠ, ved. MZ, PK

4.

Kontrola záznamov v triednych knihách, klasifikačných hárkoch, opatrenia, znížené známky zo správania

ZRŠ

5.

Kontrola psychologického prevyšetrenia začlenených žiakov

ZRŠ, VP

6.

Kontrola zasadnutí MZ a PK

ZRŠ

7.

Kontrola dodržiavania VPŠ

8.

Kontrola činnosti žiakov v ŠKD

ZRŠ

9.

Kontrola  zapojenia žiakov do súťaží a školských aktivít

10.

Kontrola pedagogickej dokumentácie

ZRŠ

11.

Kontrola na úseku školského stravovania a mzdového účtovníctva

RŠ, ved. ŠJ, adm. pracovníčka

12.

Kontrola práce prevádz. zam. školy

ZRŠ

13.

Kontrola príchodov na pracovisko, odchodov z pracoviska, nástup na dozor, pohotovosť

ZRŠ

14.

Kontrola areálu školy

RŠ, upratovačky

15.

Kontrola dodržiavania pracovnej disciplíny zamestnancov školy

16.

Kontrola aktivít školy podľa kalendára akcií školy

 

P.č.

December 2018

zodpovední

1.

Kontrola využívania učební IKT, učebných pomôcok

RŠ, ZRŠ

2.

Sledovanie komunikácie žiakov v cudzích jazykoch

3.

Kontrola prípravy vianočnej akadémie

ved. MZ a PK, TU

4.

Kontrola dodržiavania env. výchovy v jednotlivých predmetoch, kontrola realizácie aktivít EnV.

ZRŠ, koord. EnV

5.

Kontrola spolupráce školy s miestnymi organizáciami

6.

Fyzická a účtovná kontrola inventarizácie školy

RŠ, adm. pracovníčka

7.

Kontrola pedagogickej dokumentácie

ZRŠ

8.

Kontrola zapojenosti do projektov

9.

Kontrola práce prevádz. zam. školy

ZRŠ

10.

Kontrola príchodov na pracovisko, odchodov z pracoviska, nástup na dozor, pohotovosť

ZRŠ

11.

Kontrola areálu školy

RŠ, upratovačky

12.

Kontrola dodržiavania pracovnej disciplíny zamestnancov školy

13.

Kontrola aktivít školy podľa kalendára akcií školy

 

P.č.

Január 2019

zodpovední

1.

Kontrola výchovno-vzdelávacích výsledkov a dochádzky žiakov za prvý polrok, kontrola plnenia plánu práce školy

 2.

Kontrola dodržiavania metodických pokynov a vnútornej smernice na klasifikáciu a hodnotenie žiakov

ZRŠ

3.

Analýza plnenia TVVP jednotlivých predmetov

ZRŠ, ved. MZ, PK

4.

Kontrola záznamov v triednych knihách, klasifikačných hárkoch, opatrenia, znížené známky zo správania

ZRŠ

5.

Kontrola pedagogickej dokumentácie a podkladov k vysvedčeniam

RŠ, ZRŠ

6.

Kontrola povinných písomných prác z MAT a SJL

ZRŠ

7.

Kontrola dodržiavania VPŠ

8.

Kontrola činnosti žiakov v ŠKD

ZRŠ

9.

Kontrola  zapojenia žiakov do súťaží a školských aktivít

10.

Kontrola realizácie prieskumného dotazníka o šikanovaní na škole, výsledky dotazníka

RŠ, VP

11.

Kontrola pedagogickej dokumentácie

ZRŠ

12.

Kontrola na úseku školského stravovania a mzdového účtovníctva

RŠ, ved. ŠJ, adm. pracovníčka

13.

Kontrola práce prevádz. zam. školy

ZRŠ

14.

Kontrola príchodov na pracovisko, odchodov z pracoviska, nástup na dozor, pohotovosť

ZRŠ

15.

Kontrola areálu školy

RŠ, upratovačky

16.

Kontrola dodržiavania pracovnej disciplíny zamestnancov školy

17.

Kontrola aktivít školy podľa kalendára akcií školy

 

P.č.

Február 2019

zodpovední

1.

Kontrola popoludňajšieho vyučovania a činnosti v záujmových útvaroch

2. 

Kontrola spolupráce žiakov 1. roč. s predškolským zariadením

RŠ, ZMŠ

3.

Kontrola objednávok učebníc na budúci školský rok

ZRŠ

4.

Kontrola zasadnutí MZ a PK

ZRŠ

5.

Kontrola pedagogickej dokumentácie

ZRŠ

6.

Kontrola na úseku školského stravovania a mzdového účtovníctva

RŠ, ved. ŠJ, adm. pracovníčka

7.

Kontrola práce prevádz. zam. školy

ZRŠ

8.

Kontrola príchodov na pracovisko, odchodov z pracoviska, nástup na dozor, pohotovosť

ZRŠ

9.

Kontrola areálu  školy

RŠ, upratovačky

10.

Kontrola dodržiavania pracovnej disciplíny zamestnancov školy

11.

Kontrola aktivít školy podľa kalendára akcií školy

 

P.č.

Marec 2019

zodpovední

1.

Kontrola prípravy Celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka

2.

Kontrola pedagogickej dokumentácie začlenených žiakov

ZRŠ

3.

Kontrola príprav na kultúrne podujatie z príležitosti MDŽ

4.

Kontrola realizácie aktivít z príležitosti Marec – mesiac knihy

ved. MZ a PK

5.

Kontrola pedagogickej dokumentácie

ZRŠ

6.

Kontrola na úseku školského stravovania a mzdového účtovníctva

RŠ, ved. ŠJ, adm. pracovníčka

7.

Kontrola práce prevádz. zam. školy

ZRŠ

8.

Kontrola príchodov na pracovisko, odchodov z pracoviska, nástup na dozor, pohotovosť

ZRŠ

9.

Kontrola areálu školy

RŠ, upratovačky

10.

Kontrola dodržiavania pracovnej disciplíny zamestnancov školy

11.

Kontrola aktivít školy podľa kalendára akcií školy

 

P.č.

Apríl 2019

zodpovední

1.

Kontrola výchovno-vzdelávacích výsledkov a dochádzky žiakov za tretí štvrťrok, kontrola plnenia plánu práce školy

2.

Kontrola dodržiavania metodických pokynov a vnútornej smernice na klasifikáciu a hodnotenie žiakov

ZRŠ

3.

Analýza plnenia TVVP jednotlivých predmetov

ZRŠ, ved. MZ, PK

4.

Kontrola záznamov v triednych knihách, klasifikačných hárkoch, opatrenia, znížené známky zo správania

ZRŠ

5.

Kontrola vzťahu žiak – učiteľ, humanizácia vo výchovno-vzdelávacom procese

RŠ, ZRŠ

6.

Sledovanie frekvencie písomných prác

ZRŠ

7.

Kontrola doplnkového čítania a využívania školskej knižnice

8.

Kontrola vypĺňania  a odosielania prihlášok na stredné školy

RŠ, VP

9.

Kontrola činnosti žiakov  v ŠKD

ZRŠ

10.

Kontrola pedagogickej dokumentácie

ZRŠ

11.

Kontrola priebehu zápisu do 1. ročníka

12.

Kontrola práce prevádz. zam. školy

ZRŠ

13.

Kontrola príchodov na pracovisko, odchodov z pracoviska, nástup na dozor, pohotovosť

ZRŠ

14.

Kontrola areálu školy

RŠ, upratovačky

15.

Kontrola dodržiavania pracovnej disciplíny zamestnancov školy

16.

Kontrola aktivít školy podľa kalendára akcií školy

 

P.č.

Máj 2019

zodpovední

1.

Kontrola príprav koncoročných výletov

ZRŠ

2.

Kontrola zapojenia do projektu „Čítajme si 2019“

ved MZ a PK

3.

Kontrola činnosti v záujmových útvaroch

ZRŠ, koord. EnV

4.

Kontrola príprav na akadémiu ku Dňu matiek

5.

Kontrola pedagogickej dokumentácie

ZRŠ

6.

Kontrola práce prevádz. zam. školy

ZRŠ

7.

Kontrola príchodov na pracovisko, odchodov z pracoviska, nástup na dozor, pohotovosť

ZRŠ

8.

Kontrola areálu školy

RŠ, upratovačky

9.

Kontrola dodržiavania pracovnej disciplíny zamestnancov školy

10.

Kontrola aktivít školy podľa kalendára akcií školy

12.

Kontrola príprav plaveckého kurzu

 

P.č.

Jún 2019

zodpovední

1.

Kontrola výchovno-vzdelávacích výsledkov a dochádzky žiakov za druhý polrok, kontrola plnenia plánu práce školy

2.

Kontrola dodržiavania metodických pokynov a vnútornej smernice na klasifikáciu a hodnotenie žiakov

ZRŠ

3.

Analýza plnenia TVVP jednotlivých predmetov

ZRŠ, ved. MZ, PK

4.

Kontrola záznamov v triednych knihách, klasifikačných hárkoch, opatrenia, znížené známky zo správania

ZRŠ

5.

Kontrola pedagogickej dokumentácie a podkladov k vysvedčeniam

RŠ, ZRŠ

6.

Kontrola realizácie úspešných projektov

7.

Kontrola zasadnutí MZ a PK

ZRŠ

8.

Kontrola údajov v ASC agende

ZRŠ

9.

Kontrola preberania učebníc a inventáru triedy

ZRŠ

10.

Kontrola registratúry školy

11.

Kontrola  zapojenia žiakov do súťaží a školských aktivít - sumarizácia

12.

Kontrola realizácie prieskumného dotazníka o šikanovaní na škole, výsledky dotazníka

RŠ, VP

13.

Kontrola zapojenia školy do projektov

ZRŠ

14.

Kontrola pedagogickej dokumentácie

ZRŠ

15.

Kontrola na úseku školského stravovania a mzdového účtovníctva

RŠ, ved. ŠJ, adm. pracovníčka

16.

Kontrola práce prevádz. zam. školy

ZRŠ

17.

Kontrola príchodov na pracovisko, odchodov z pracoviska, nástup na dozor, pohotovosť

ZRŠ

18.

Kontrola areálu školy

RŠ, upratovačky

19.

Kontrola dodržiavania pracovnej disciplíny zamestnancov školy

20.

Kontrola aktivít školy podľa kalendára akcií školy – sumarizácia

 

Súčasťou vnútroškolskej kontroly je plán hospitácií, ktorý bude prebiehať nasledovne:                      

1. V priebehu školského roka realizovať hospitácie u každého učiteľa ZŠ a MŠ  a vychovávateľky   ŠKD s cieľom sledovania a kontroly ich výchovno-vzdelávacích výsledkov, používania inovačných metód a foriem práce na vyučovaní. Cieľom hospitácií bude aj sledovanie výchovno-vzdelávacích výsledkov začlenených  žiakov.

Zodpovední:            

ISCED 1                                                                              RŠ, vedenie MZ

ŠKD                                                                                      ZRŠ

                                                                                       

ISCED 2 - spoločenskovedné predmety                                   RŠ, vedenie PK

ISCED 2 - prírodovedné predmety                                  ZRŠ, vedenie PK                                                              

2. Vzájomné hospitácie učiteľov zamerané na získavanie nových skúseností od starších  učiteľov, ale aj  od začínajúcich  učiteľov, ktorí vo výchovno-vzdelávacom procese využívajú nové trendy vyučovania  a prostriedky IKT.

Zodpovední:                        

ISCED 1,2                                                               všetci pedagogickí zamestnanci

3. Plán hospitácií

September:  Vzájomné hospitácie

Október:       Hospitácie v 5. ročníku zamerané na sledovanie prípravy žiakov na vstupné testy. Hospitácie u nekvalifikovaných  učiteľov.        

November:   Hospitácie zamerane na využívanie IKT prostriedkov vo vyučovacom procese.

December:   Hospitácie sledujúce adaptáciu žiakov 1. ročníka.

Január:         Hospitácie zamerané na sledovanie atmosféry počas vyučovania, činnosť žiakov na hodine. Kontrola plnenia TVVP, dodržiavania metodických a didaktických postupov.

Február:       Hospitácie u žiakov končiaceho ročníka na hodinách MAT a SJL.

Marec:           Vzájomné hospitácie.

Apríl:              Hospitácie v ŠKD a v MŠ.

Následné hospitácie podľa potreby – sledovanie plnenia úloh z prierezových tém.

Máj:                            Hospitácie zamerané na vyučovanie  cudzích jazykoch - sledovanie úrovne vyučovania cudzích jazykov, komunikačných zručnosti žiakov.

Jún:               Hospitácie u nekvalifikovaných učiteľov. Zhodnotenie hospitačnej činnosti.                                         

Priebežne počas celého školského roka učitelia sa budú zúčastňovať vzájomných hospitácií, čím budú sledovať nové trendy vo vyučovaní svojich mladších kolegov a starší kolegovia budú zasa nápomocní mladším svojimi skúsenosťami.

Plán vnútroškolskej kontroly je otvorený dokument, ktorý možno v priebehu

školského roka dopĺňať a upravovať.

Záver

Vypracoval: PaedDr. Jana Kočanová

V Uliči, 14. septembra 2018

Plán práce prerokovaný v pedagogickej rade dňa: 20. septembra 2018

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Alexandra Duchnoviča, Ulič 137,
    067 67 Ulič
  • +421 577 694 123 /0911 918180

Fotogaléria