Navigácia

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
Anglický jazyk ANJ
Biológia BIO
Dejepis DEJ
Etická výchova ETV
Fyzika FYZ
Geografia GEG
Hudobná výchova HUV
Chémia CHE
Informatická výchova IFV
Informatika INF
Matematika MAT
Náboženská výchova NBV
Občianska náuka OBN
Pracovné vyučovanie PVC
Prírodoveda PDA
Prvouka PVO
Regionálna výchova RGV
Ruský jazyk RUJ
Slovenský jazyk a literatúra SJL
Správanie Spr
Svet práce SEE
Technika THD
Telesná a športová výchova TSV
Telesná výchova TEV
Vecné učenie VUC
Vlastiveda VLA
Výchova umením VYU
Výtvarná výchova VYV

© aScAgenda 2019.0.1141 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 27.11.2018

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Alexandra Duchnoviča, Ulič 137,
    067 67 Ulič
  • +421 577 694 123 /0911 918180

Fotogaléria