Navigácia

Materská škola

Hodnotiaca správa 2017/2018

 

SPRÁVA O  VÝCHOVNO – VZDELÁVACEJ  ČINNOSTI  MATERSKEJ  ŠKOLY

ZA  ŠKOLSKÝ ROK  2017/2018

 

Názov školy, adresa školy

ZŠ s MŠ Ulič Alexandra Duchnoviča Ulič 137, 067 67 Ulič – Materská škola Ulič 89 – elokované pracovisko

Telefón:                                              057/7694105

E – mailová adresa:                           msulic@centrum.sk

Zriaďovateľ školy:                              Obecný úrad Ulič

Meno a priezvisko riaditeľa školy:     PaedDr. Kočanová Jana

Triedna učiteľka MŠ:                         Čabinová Tatiana

Vedúca ŠJ:                                          Pisarčíková Mariana

 

Údaje o materskej škole

Výchovná starostlivosť: denná

Celkový počet tried v MŠ: 1

Počet prijatých detí spolu: 21

Priemerná dochádzka: 16

Počet rómskych detí: 6

Počet detí v hmotnej núdzi: 4

Počet detí dochádzajúcich z okolitých dedín: 6

Počet detí odchádzajúcich do ZŠ: 6

Počet detí s odkladom školskej dochádzky: 0

Počet detí s poldennou vých. starostlivosťou: 1

Počet detí, ktoré získali osvedčenie o absolvovaní predprimár. vzdel.: 6

Počet autistických detí: 0

 

Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedag. zamestnancov

Počet učiteľov MŠ: 2

Počet nepedagogických zamestnancov v MŠ: 0

Obe učiteľky spĺňajú kvalifikačné predpoklady pre pedagogických zamestnancov.

 

Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov

Svoj profesijný rozvoj a odborné znalosti uskutočňovali pedag. zamestnanci samo vzdelávaním pedagogickej a odbornej literatúry z pedagogickej knižnice MŠ a odborných časopisov: Predškolská výchova, Naša škola, Škola a manažment, Učiteľské noviny, Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie; Pedagogická diagnostika; Rozvíjanie gramotnosti detí predškolského veku. Podľa ponuky sa zúčastnili na odborných seminároch vzájomne si vymieňali skúsenosti. Učiteľky sa nezúčastnili žiadneho kontinuálneho vzdelávania, nakoľko sú pre ne nedostupné pre veľkú vzdialenosť.

Personálne podmienky sú na dobrej úrovni vzhľadom na kvalifikovanosť, odbornosť v oblasti edukácie detí v MŠ, kvalita práce učiteliek je na profesionálnej úrovni.

 

Údaje o aktivitách a prezentácii materskej školy na verejnosti

V priebehu školského roka sme sa s deťmi zúčastňovali kultúrno-spoločenských akcií organizovaných materskou školou, základnou školou a obecným úradom v Uliči.

Podujatia MŠ:

 • Výstavka a ochutnávka ovocia a zeleniny v MŠ s názvom „Z našej záhrady, z nášho sadu“.
 • Zapojenie sa do eko zberu – batérie, papier
 • Prezentácia výtvarných prác v priestoroch ubytovne OcÚ Ulič.
 • Výroba papierových lodičiek a ich spúšťanie  v spolupráci s komunitným centrom KOTVA Ulič.
 • Zapojenie sa do výtvarnej súťaže s názvom „Vesmír očami detí“.
 • Nácvik a prezentácia kultúrneho programu – posedenie pri stromčeku – v spolupráci so žiakmi 1. ročníka ZŠ.
 • Aktivity s 1. ročníkom ZŠ – návštevy, výmena skúseností a výtvarných prác, spoločné hry v MŠ.
 • Tvorivé dielne – v spolupráci s komunitným centrom KOTVA Ulič – zhotovovanie drobných darčekov pre zamestnancov OcÚ, pošty, GVP, Jednoty – Vianoce a Veľká noc.
 • Zdravá  zeleninka  -prezentácia knihy spojená s bábkovým vystúpením
 • Poznávacie vychádzky – vojenský cintorín, mini skanzen kostolíkov, obecný rybník, oddychový park (Dvere do Polonín).
 • Detský karneval – výroba škrabošiek, diskotéka.
 • Nácvik a prezentácia kultúrneho programu ku Dňu matiek.
 • Exkurzia spojená s besedou v miestnej knižnici ,vyfarbovanie  omaľovánok.
 • Návšteva spojená s výkladom a obhliadkou sanitky v stanici RZP Falck Ulič.
 • Výroba papierových srdiečok pre mamy z príležitosti sviatku MDŽ.
 • Návšteva zberného dvora v obci Ulič.
 • Exkurzia k čistiarni vody pri príležitosti Dňa vody.
 • Testovanie predškolákov.
 • Zapojenie sa do súťaže v prednese poézie v rusínskom jazyku – 1. a 2. miesto (Ruňaninová Rebeka).
 • Športové hry a súťaže pri príležitosti sviatku MDD.
 • Príprava a prezentácia kultúrneho programu na FKaŠ v Uliči.
 • Rozlúčka s predškolákmi spojená s fotografovaním.

 

Údaje o projektoch, do ktorých je materská škola zapojená

       Pri zapájaní sa do projektov sme využívali podmienky nášho regiónu a dostupných možností. Zapojili sme sa do týchto projektov:

 • „Veselé zúbky“ – deti boli oboznámené s prevenciou zubného kazu a následnou praktickou ukážkou starostlivosti o detský chrup, denná dentálna hygiena.
 • Vlastný projekt – „Vĺčko ochranko“, celoročné oboznamovanie sa s ochranou a životom v Národnom parku Poloniny, besedy s členom poľ. združenia Javorník Ulič.
 • „Zber odpadového materiálu“ – zapojenie sa do zberu papiera a  batérií, vyhotovenie hračiek z odpadového materiálu v spolupráci s komunitným centrom KOTVA.

 

Údaje o priestorových a materiálno – technických podmienkach MŠ

Estetická úroveň exteriéru a interiéru je na požadovanej úrovni, priestorové podmienky zodpovedajú hygienickým požiadavkám pre počet detí – 24. Materská škola je dostatočne vybavená hračkami i spotrebným materiálom slúžiacim na celostný rozvoj osobností detí. Každoročne sa dopĺňajú učebné pomôcky podľa finančných možností. V spolupráci s OcÚ bolo zabezpečené celoročné kosenie dvora a udržiavanie areálu MŠ i záhradných stavieb. Doplnili sa pomôcky na výtvarné a pracovné činnosti. Všetky hračky a ostatný materiál je primeraný veku a dostupný všetkým deťom.

Na skvalitňovaní interiéru sa podieľali učiteľky a upratovačka tak, aby bol vždy esteticky rozdelený podľa zámerov edukačného procesu na hracie kútiky s rôznym zameraním a aby bol variabilný. V spolupráci so sponzorom sme zakúpili hračky na Mikuláša pre hrové činnosti detí. K negatívam aj naďalej patrí:

 • nekompletné zábradlie na vonkajšej terase, ktoré ohrozuje bezpečnosť detí; bude potrebné v spolupráci s OcÚ Ulič túto situáciu riešiť,
 • staré oddychové lôžka, staré detské skrinky v šatni, podlahoviny,
 • permanentne sa opakujúce poruchové detské toalety – splachovače,
 • potrebná rekonštrukcia vonkajšieho vláčika a pieskoviska,
 • chýbajúca domiešavacia batéria.

Tieto negatíva bude nutné s pomocou zriaďovateľa a sponzorov v budúcom roku odstrániť. Aj naďalej sa budeme snažiť zvyšovať príťažlivosť vzdelávacej ponuky našej MŠ a presadiť sa na verejnosti.

 

Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno – vzdelávacej činnosti

       Hlavným zdrojom financovania materskej školy bol rozpočet, ktorý jej každoročne stanoví zriaďovateľ, obec Ulič, vychádzajúci z dotácií zo štátneho rozpočtu podľa počtu žiakov. Správa o hospodárení za predchádzajúci kalendárny rok je spracovaná v hlavnej správe ZŠ s MŠ Ulič.

 

Cieľ a smerovanie MŠ

Cieľ a smerovanie našej MŠ vychádza z prostredia v ktorom žijeme a opierame sa o bohaté tradície našej kultúry. Nakoľko žijeme v národnom parku Poloniny, snažili sme sa rozvíjať u detí starostlivosť a ochranu životného prostredia, vážiť si kultúru a zvyky nášho kraja. Koncepčným  zámerom smerovania práce v našej MŠ bolo  dodržiavanie  psychohyg. potrieb, bezpečnosti a ochrany zdravia detí. Koncepcia smerovania MŠ je zameraná na:

- Ochranu životného prostredia;

- Environmentálnu výchovu;

- Kultúrne dedičstvo.

 

Vyhodnotenie úloh v oblasti výchovno-vzdelávacej činnosti podľa hľadísk uvedených v prac. pláne MŠ (ďalej PPŠ)

Nakoľko je trieda heterogénna – je v nej začlenené dva a polročné dieťa a deti rómskeho pôvodu bola práca s takouto skupinou veľmi náročná. Väčšia časť detí vyžadovala individuálny prístup, bolo náročné zharmonizovať všetky vekové skupiny do spoločnej činnosti, či hry. Adaptačný proces prebiehal individuálne u každého novoprijatého dieťaťa. Nakoľko nové deti nenavštevovali žiadne predškolské zariadenie, spočiatku sme sa zamerali na socializáciu vzájomného súžitia v triede, rešpektovanie jeden druhého, požičiavanie si hračiek a vydržanie v MŠ bez rodiča. Medzi prvoradé úlohy patrilo utvrdzovanie základných hygienických návykov, zvládanie sebaobslužných činností a kultúry stolovania. Niektoré mladšie deti sa nevedeli samostatne najesť, obliecť, ísť samé na WC používať zubnú kefku. Disciplínu a vzdelávanie komplikovalo 2,5 ročné dieťa, ktoré narúšalo vzdelávanie starších detí .Bolo nesamostatné, vyžadovalo neustály dozor a blízkosť dospelej osoby. Počas celého pobytu detí v MŠ sme sa snažili viesť deti s ohľadom na ostatné deti v triede. Práve z týchto dôvodov neodporúčame prijímanie detí do MŠ mladších ako 3 roky, nakoľko väčšia časť z nich je sociálne nezrelá pre celodenný pobyt v MŠ.                                          

Hlavne novoprijaté deti sa naučili hrať sa s novými učebnými pomôckami, stavebnicami, orientovať sa v priestoroch MŠ, sústrediť sa primeraný čas na hru i organizovaniu výchovno-vzdelávacej činnosti.

V tomto školskom roku sme pracovali podľa školského vzdelávacieho programu „Hrám sa a spoznávam svet“. Pracovali sme v týchto vzdelávacích oblastiach:

 • Jazyk a komunikácia,
 • Matematika a práca s informáciami,
 • Človek a príroda,
 • Človek a spoločnosť,
 • Človek a svet práce,
 • Umenie a kultúra,

Výchovno-vzdelávaciu prácu sme plánovali týždeň vopred podľa učebných osnov. Všetky naplánované úlohy sme zaznamenávali do ŠkVP, aby sa plnili všetky výkonové štandardy. Plány boli prekonzultované oboma učiteľkami.

Hlavnou úlohou v triede, na ktorú učiteľka kládla dôraz, bolo:

 • Vytvárať priaznivú výchovnú vzdelávaciu klímu s dôrazom na tvorivosť, realizovať učenie hrou, klásť dôraz na emocionálne prežívanie dieťaťa v kruhu rovesníkov.
 • Umožňovať deťom experimentovať, objavovať, bádať, zabezpečiť podmienky na hru.
 • Zamerali sme sa na rozvoj predčitateľskej gramotnosti a rozvoj grafomotorických zručnosti.

 

Hodnotenie podľa vzdelávacích oblastí:

 

Jazyk a komunikácia

Väčšina detí dokáže spontánne komunikovať s deťmi i dospelými, iba 2 deti sú menej komunikatívne, ale je to tým, že majú slabšiu intenzitu hlasu, a tak sa nedokážu presadiť medzi hlučnejšími deťmi. Väčšia časť detí sa snaží o používanie spisovnej podoby jazyka, no často používajú aj nárečové slová a komunikujú v rusínskom jazyku. U niektorých detí sledujeme používanie čechizmov – tie si osvojili pri častom sledovaní českých animovaných rozprávok. Objavil sa však problém so zlou výslovnosťou hlások R,S,Š, zámena K-T. Hoci sme rodičov odporúčali k logopédovi, iba jeden z nich pravidelne navštevuje logopedickú poradňu. Deti rozlišujú rozprávky i básničky, dokážu sa naučiť báseň, vedia prerozprávať prečítaný príbeh. V grafomotorických činnostiach sme sa denne venovali správnemu úchopu písacieho materiálu, správnemu tlaku na podložku a rôznymi grafomotorickým cvičeniam. Väčšia časť 5-6 ročných detí už dokáže napísať tlačeným písmom svoje meno.

 

Matematika a práca s informáciami

Podľa odporúčania metodík nového ŠVP sme s deťmi spočiatku rozvíjali matematické predstavy v podoblasti GEOMETRIA. Deti denne prichádzali do styku s priestorovými geometrickými tvarmi (drevené skladačky, lego ...) a veľmi radi stavali a konštruovali podľa vlastnej fantázie. Väčšia časť detí vie správne rozlíšiť, ale aj pomenovať plošné geometrické tvary. Deti majú aj dobrú orientáciu v priestore, rovine, robí im však problém zorientovať sa vo vzťahu k vlastnej osobe – vpravo – vľavo. Bez problémov rozlišujú veľkosti predmetov vizuálne i hmatom, vedia určiť i porovnať dĺžku, šírku, hrúbku, vedia usporiadať predmety podľa veľkosti, vytriediť ich podľa farby. Niektoré deti poznajú a vedia priradiť číslice k príslušnému počtu objektov – hlavne deti 5-6 ročné. Deti na konci školského roka zvládli základné matematické a informatické poznatky a zručnosti. Niektoré deti poznajú číselný rad vyššie ako 10 ,dokonca spočítavať čísla –rátať príklady spočítavaním do 10.

 

Človek a príroda

Počas školského roka sa deti oboznamovali so svetom, ktorý ich obklopoval, čiže s prostredím MŠ, s blízkym okolím a miestom svojho bydliska. Na elementárnej úrovni sa oboznamovali s rastlinou a živočíšnou ríšou, získavali poznatky o ľudskom tele a jeho fungovaní, prenikli aj do sveta neživej prírody. Utvárali sme tak u detí základy prírodovednej gramotnosti. Najmä pri pobyte vonku sme sa snažili, aby deti nielen vnímali, ale aj pozorovali a chránili prírodu. Deti rady pracujú s pôdou, sadia semienka, pomáhajú pri zbere úrody. Keďže deti žijú na dedine, majú možnosť poznávať i rôzne druhy domácich zvierat naživo, poznajú spôsob starostlivosti o ne, majú možnosť pozorovať rôzne druhy vtákov i zvierat, ktoré žijú v blízkom okolí MŠ. Deti majú bohaté vedomosti o stavbe ľudského tela, poznajú spôsob ochrany pred bežnými detskými chorobami. Počas roka sme viedli deti k šetreniu vody, pozorovali vodné toky a navštívili čističku vody v dedine. S deťmi sme absolvovali exkurziu k RZP – Falck Ulič a miestnym hasičom. Deti mohli priamo pozorovať interiér sanitky i požiarnického auta.

 

Človek a spoločnosť

Deti majú dobrú orientáciu v interiéri i vonkajšom okolí MŠ, poznajú základné verejné inštitúcie v dedine i načo slúžia. Vedia sa dosť dobre orientovať v časových súvislostiach jedného dňa, týždňa aj roka. Staršie deti poznajú aj dátum svojho narodenia. Históriu sme ich vštepovali prostredníctvom príbehov, povestí či folklórnych prvkov zaraďovaných do hudobno-pohybových aktivít. Deti mali možnosť spoznať aj históriu dediny prostredníctvom vychádzok k vojenskému cintorínu, skanzenu minikostolíkov, k rusínskemu animovaného slovníku, či priamo na vystúpenie folklórneho festivalu. Staršie deti už majú zažité automatické používanie zdvorilostných fráz, pozdravov, vedia sa ospravedlniť kamarátovi i učiteľkám za nevhodné správanie, či neúmyselné ublíženie. Niektoré deti si dosť často ubližujú zámerne, provokujú sa navzájom, či nie sú ochotné podeliť sa hračky. Väčšia časť detí obľubovala kolektívne hry.

 

Človek a svet práce

Deti veľmi dobre identifikujú rôzne materiály, z ktorých sú predmety vyrobené, poznajú bežné druhy prírodných materiálov, ktoré používajú pri výrobe jednoduchých predmetov. Deti majú základné poznatky o recyklácii, podieľajú sa na separovanom zbere, zapájajú sa do súťaží – Recyklohry. Vedia správne používať jednoduché náradie i nástroje pri jednoduchých činnostiach. Rôznymi didaktickými aktivitami sme rozvíjali u detí elementárne zručnosti technického premýšľania.

 

Umenie a kultúra

Táto oblasť je rozdelená na 2 základné časti: Hudobná výchova a Výtvarná výchova. U detí sme rozvíjali základné elementárne  a hudobné schopnosti. Deti si najviac obľúbili hudobno-pohybové aktivity, rady kreslili i maľovali. Pestovali sme u nich kladný vzťah k umeniu a rozvíjali ich fantáziu. V prvej časti hudobnej výchovy si deti rozvíjali elementárne zručnosti, schopnosti a návyky. Deti vedia správne rytmizovať, niektoré aj veľmi čisto intonovať. Riekanky a piesne často sprevádzajú rytmickými hudobnými nástrojmi, či hrou na tele. Z hudobných aktivít majú v obľube hlavne hudobno-pohybové hry, pri ktorých dosť dobre uplatňujú jednoduché tanečné prvky. Deti majú rady tanec a často sa prezentujú spolu s hudobným doprovodom na rôznych akciách organizovaných školou. Výtvarná výchova – kresba starších detí je na primeranej úrovni – okrem dvoch detí. Pri práci s farbami dbajú na čistotu okolia i výkresu. Správne držia štetec, vedia si nanášať farby. Väčšina detí sa snaží kresbou vyjadriť hlavné časti postavy aj z detailmi. Mladšie deti často kreslia neidentifikovateľné kresby – nevedia ich ani opísať. Každoročne sa so staršími deťmi zapájame do výtvarných súťaží – vesmír očami detí, mýty nášho kraja – a ich kresby sa umiestňujú na postupových miestach. Skoro všetky detí dokážu slovne vyjadriť čo nakreslili.

 

Zdravie a pohyb

Ranné cvičenia boli každodennou súčasťou nášho režimu dňa. Využívali sme motivačné riekanky, piesne, pohybové hry. Učiteľky dbali na správne prevedenie cviku alebo pohybu. Pri cvičení sme využívali rôzne športové náčinie i relaxačné pomôcky. Deti prejavovali radosť z pohybu, obľubovali súťaženie družstiev, TV chvíľky, cvičenie s hudbou. Počas pobytu vonku prevládali spontánne pohybové hry i plánované spoznávacie aktivity - turistické vychádzky k edukačným strediskám v dedine (mini skanzen, vojenský cintorín, obecný rybník, rekreačné stredisko). Počas celého školského roka sme sa snažili deti otužovať pobytmi vonku v chladnom i veternom počasí. Deti zvládajú celkom primerane akrobatické cvičenia, prejavujú dobrú koordináciu. Deti majú dobré teoretické poznatky o dodržiavaní zdravého životného štýlu a stravovania.

 

Oblasti, v ktorých materská škola dosahuje dobré výsledky a oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň vzdelávania zlepšiť, vrátane návrhov opatrení

       Silné stránky MŠ:

 • kvalitné personálne obsadenie, kvalifikovanosť učiteliek,
 • účelné zariadenie vonkajšieho priestoru MŠ, ktorý dovoľuje široké vyžitie detí pri pobyte vonku, umožňuje im aktívny pohyb, zvyšovanie pohybových zručností, obratnosti,
 • priateľská, pohodová a tvorivá klíma v triede, dobrá povesť MŠ,
 • dobrá spolupráca s rodičmi, ich účasť na spoločných akciách, otvorený prístup,
 • dobrá spolupráca so zriaďovateľom – obec Ulič , ktorý nám pomáha pri riešení menších opráv, starostlivosťou o vonkajší interiér i drobnými darčekmi pre deti po vystúpeniach,
 • veľké množstvo poznávacích a oddychových zón v dedine,
 • zanietenosť učiteliek pre svoju prácu, kreativita,
 • orientácia na zdravý životný štýl,
 • výhodná poloha MŠ vzhľadom k environmentálnemu zameraniu MŠ,
 • dobrá prezentácia MŠ na rôznych verejných vystúpeniach a na akciách v obci.

 

Slabé stránky:

 • nízky rozpočet na financovanie MŠ v tomto roku obmedzený vzhľadom na  ekonomickú situáciu obce,
 • absencia kvalifikovaného pracovníka – metodika pre MŠ, logopéda, asistenta,
 • nedostatok sponzorov a finančných prostriedkov na modernizáciu MŠ,
 • izolovanosť MŠ od predškolských zariadení,
 • veľká vzdialenosť od poradenských centier.

 

Príležitosti:

 • propagácia a zviditeľnenie práce MŠ prostredníctvom vlastnej webovej stránky,
 • vzdelávanie pedagogických zamestnancov v prospech skvalitňovania edukačných činností i právneho povedomia,
 • podpora zo strany sponzorov.

 

Riziká:

 • zhoršenie sociálneho zázemia rodín,
 • nedostatok finančných prostriedkov na nutnú modernizáciu priestorov MŠ a jej vybavenia,
 • rýchle zmeny a neprehľadnosť v administratíve,
 • strata elánu učiteliek pri súčasnej situácií v školstve.

 

Východiská:

 • vzdelávanie pedagogických zamestnancov v prospech skvalitňovania edukačnej práce,
 • nové možnosti rozvoja detí – IKT,
 • modernizovanie interiéru a exteriéru MŠ.

 

Údaje o vzájomných vzťahoch medzi školou a deťmi, rodičmi a ďalšími fyzickými osobami, ktoré sa na výchove a vzdelávaní podieľajú

Spolupráca MŠ so ZŠ – zabezpečovali sme dobrú prípravu detí na vstup do 1. ročníka ZŠ, úzko sme spolupracovali s učiteľkami 1. ročníka, školským klubom a zúčastňovali sa na spoločných aktivitách:

 • vystúpenie v MŠ „Posedenie pri stromčeku“,
 • návšteva 1. ročníka v ZŠ,
 • spoločné zimné radovánky,
 • zápis detí do 1. ročníka,
 • vystúpenie v KD: „Deň matiek“,
 • výmena výtvarných prác,
 • návšteva 1. ročníka v MŠ,
 • spoločné rozprávkové dopoludnie,
 • vystúpenie na FKaŠ v Uliči.

 

 

Spolupráca s CPPPaP – podľa potreby sme zákonných zástupcov detí informovali o možnosti riešiť niektoré problémy v CPPPaP. Chýba však úzka spolupráca hlavne odborná pomoc centier pri vypracúvaní individuálnych vzdelávacích plánov.

 

Spolupráca s logopédom – v tomto školskom roku sa nám nepodarilo naviazať na predchádzajúcu spoluprácu, kedy pracovníci dochádzali do materskej školy a tu priamo pracovali s deťmi. Pracovníci logopedickej poradne odporučili rodičom navštevovať ich poradňu v Snine. Poradňu navštevovali dve deti.

 

Spolupráca s inými obecnými inštitúciami – pri spolupráci s miestnou knižnicou sme zorganizovali jej návštevu, zoznámili sa s priestormi a účelom knižnice ako aj náležitou možnosťou požičať si knihy. Rozvinuli sme spoluprácu s komunitným centrom Kotva Ulič – uskutočnili sme viaceré tvorivé dielne.

 

Vnútroškolská kontrola sa zabezpečovala v zmysle vypracovaného plánu kontrolnej činnosti rôznymi formami. Výsledky kontroly sa pravidelne analyzovali na pedagogických a pracovných poradách. Pedagogická dokumentácia bola vedená v zmysle platnej legislatívy. Dodržiavala sa bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, viedla sa evidencia úrazov detí a zamestnancov podľa platnej legislatívy.

Hospitačná činnosť obsahovala ciele hospitácií formulované smerom k učiteľke i k deťom. Z hľadiska činnosti detí bol vytvorený dostatočný priestor na sebarealizáciu a rozvoj každého dieťaťa a to predovšetkým uplatňovaním poznatkov a vlastných zážitkov a spontánnej formy učenia.

 

Výchovno-vzdelávaciu prácu vo všetkých ukazovateľoch  hodnotím kladne. Atmosféra v  triede a  celková psychosociálna klíma bola na priaznivej úrovni. Prostredníctvom premyslenej, plánovanej činnosti využívaním vhodných foriem a  metód práce škola zabezpečovala príkladnú úroveň rozvoja osobnosti každého dieťaťa.

 

Celková efektívnosť výchovno vzdelávacieho procesu  vo vzťahu ku koncepcii a zameraniu školy, k dlhodobým cieľom sa zabezpečovala predovšetkým cez konkrétnosť plánovaných úloh primeraných veku detí, vyváženosťou  výchovných a vzdelávacích úloh. Kolektív MŠ vytvára priaznivú socio-emocionálnu klímu, podporuje detské sebavedomie, samostatnosť a istotu vo svoje schopnosti systematickým uplatňovaním variabilných inovačných foriem a metód práce. V kolektíve prevládajú dobré medziľudské vzťahy a snaha vytvárať deťom čo najkrajší, najpríjemnejší pobyt v MŠ.

 

Prerokované na pedagogickej rade dňa: 11. 10. 2018

 

 

 

                

                                                                                       Zapísala: Čabinová

 

                                                                                                                    

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Alexandra Duchnoviča, Ulič 137,
  067 67 Ulič
 • +421 577 694 123 /0911 918180

Fotogaléria