Navigácia

Školská jedáleň

Informácie

Zmena výšky poplatkov za stravovanie platné od 01.04.2018

Školská jedáleň v zmysle Uznesenia č.1/2018 schváleného obecným zastupiteľstvom obce Ulič dňa 16.03.2018 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na nákup poravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov, oznamuje svojím stravníkom, že s účinnosťou od 01.04.2018 sa mení výška poplatkov za stravné nasledovne:

II. finančné pásmo

Materská škola - 1,12 € (desiata 0,26 €, obed 0,64 €, olovrant 0,22 €)

ZŠ 1. - 4. roč.   - 0,95 € - obed

ZŠ 5. - 9. roč.   - 1,01 € - obed

Zamestnanci ZŠ, MŠ, cudzí stravníci    - 1,12 € - obed

Prevádzková réžia zamestnancov ZŠ, MŠ a cudzích stravníkov - 1,32

Stravu je možné uhrádzať:

- poštovým peňažným poukazom

- bankovým prevodným príkazom

- prevodom cez internet banking

Platba za stravné sa uhrádza mesačne vopred.

Číslo účtu na ktoré sa uhrádza stravné je: IBAN SK83 0200 0000 0017 8773 4255.

 

Projekty na podporu zdravého životného štýlu

Školská jedáleň je zapojená do celospoločenských projektov "Školské ovocie" a "Školský mliečny program".

 

Stravovanie žiakov ohrozených sociálnym vylúčením (žiaci v hmotnej núdzi)

Žiak ohrozený sociálnym vylúčením má nárok na obed iba vtedy, ak je prítomný na vyučovaní. Ak chýba, musí byť odhlásený z obeda u vedúcej ŠJ, a to jeden deň vopred alebo v daný deň ráno do 7.30 hod.  Rodič ho môže odhlásiť osobne alebo telefonicky na čísle 057/7694123.

Doplatok za žiakov v hmotnej núdzi je od 01.04.2018:

1. - 4. ročník       0 € / obed

5. - 9. ročník       0,01 € / za každý obed

Výška dotácie

Dotácia na žiakov v hmotnej núdzi sa poskytuje na dieťa najviac v sume 1,- € na jeden stravovací deň a to najviac:

- 1,- € na obed

- 0,35 € na iné jedlo

Vo veci dotácií sa postupuje podľa zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR v znení neskorších predpisov.

Rodičia detí v hmotnej núdzi môžu požiadať Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Snine o dotáciu na stravu. Na základe vyhovených žiadosti rodičov ÚPSVaR zasiela zoznam žiakov v hmotnej núdzi, ktorí majú nárok na stravu. Zoznam sa aktualizuje každý mesiac.

Rodič žiaka v hmotnej núdzi je povinný vyhlásiť žiaka zo stravy počas jeho neprítomnosti na vyučovaní.

Obedy sa podávajú v čase od: 11.00 do 13.30 hod.                                  

                      

 

 

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Alexandra Duchnoviča, Ulič 137,
    067 67 Ulič
  • +421 577 694 123 /0911 918180

Fotogaléria