Navigácia

O škole

  Charakteristika školy

 

 

 

Základná škola v Uliči je jedinou plnoorganizovanou školou v Uličskej doline.

V škole sa doposiaľ vyučuje v deviatich triedach, ale znižovaním počtu žiakov škole hrozí zlúčenie tried. V mimovyučovacom čase žiaci pracujú v dvoch oddeleniach ŠKD.

 

Našu školu navštevujú aj žiaci z okolitých dedín /Runina, Topoľa, Kolbasov, Ruský Potok, Uličské Krivé, Zboj a Nová Sedlica/.  Necelú tretinu našich žiakov tvoria žiaci rómskeho pôvodu, pričom väčšina z nich sa zaraďuje medzi žiakov so špeciálno výchovno-vzdelávacími potrebami alebo do skupiny žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia.

 

Nakoľko nás delí veľká vzdialenosť od okresného mesta, musíme vytvoriť také podmienky,  prostredie a možnosti pre našich žiakov, aby sa mohli plnohodnotne rozvíjať a napredovať so súčasným trendom žiakov  mestských škôl.

 

Z uvedeného vidieť, že práca školy tu má svoje špecifiká, je súčasťou kultúrno-spoločenského diania v obci.

  

S históriou školy sú spojené úspechy našich žiakov a ich učiteľov, ktorí zviditeľňovali našu školu. V základnej škole sa za riaditeľovania p. Coraničovej, p. Girdasovej, F. Pastorka, PaedDr. I. Feňa,  Mgr. M. Kočanovej, Mgr. D. Todáka a PaedDr. J. Kočanovej vystriedali desiatky učiteľov, ktorí sa okrem šírenia vedomosti veľkou mierou zaslúžili o rozvoj kultúry v obci. Boli prvými organizátormi divadelných predstavení. Zakladali a obetavo viedli záujmové krúžky, predovšetkým divadelné a folklórne (Mochnáč, Tovcimak, Feňová, Slivjová, Hrib). Pri reprezentácii obce dosahovali veľmi pekné výsledky. Pod vedením I. Stebilu tu veľmi úspešne pôsobili folklórne spevácke skupiny školy.

Už v roku 1961 sa žiaci hudobno-spevácko-tanečného súboru zúčastnili celoslovenskej súťaže v Prahe, skadiaľ si priniesli pekné 3. miesto. Súbor mal vtedy 90 členov a reprezentoval školu aj v ďalších mestách a regiónoch Slovenska. Jeho založenie sa datuje v roku 1957.

Škola žala veľké úspechy aj v lyžiarskych pretekoch (beh na bežkách). Žiaci už v roku 1966 reprezentovali školu na celoslovenských pretekoch v Tisovci, o rok neskôr to bolo v Starom Smokovci. Po ďalšie desaťročia škola vychovala veľa zanietencov pre tento šport.

Žiaci našej školy dosahovali pekné výsledky na úrovni okresu, kraja, ale i celoslovenské úspechy v súťažiach:

 • prednes poézie a prózy zo slovenského, ukrajinského a rusínskeho jazyka – Hviezdoslavov Kubín, Šaliansky Maťko,  Duchnovičov pamätník,  Duchnovičov Prešov,
 • matematická olympiáda,
 • geografická olympiáda,
 • biologická olympiáda,
 • chemická olympiáda,
 • dejepisná olympiáda,
 • olympiáda z ruského jazyka,
 • olympiáda zo slovenského jazyka,
 • pytagoriáda,
 • športové súťaže: beh na lyžiach, strelecké súťaže, cezpoľný beh, stolný tenis, futbal, Mladý záchranár CO,
 • výtvarné súťaže: Vesmír očami detí, ...,
 • spevácke súťaže: Makovická struna, Zemplin špiva, ...,

 

Základná škola sa po výrazných zmenách v spoločnosti  i v školstve začala venovať aj projektom na zlepšenie kvality vzdelávania. Od roku 2004 sme zapojení v národných a iných projektoch:

 • Infovek I, Infovek II.,
 • Vzdelávanie učiteľov základných škôl v súvislosti s Koncepciou vyučovania cudzích jazykov na základných a stredných školách,
 • Modernizácia vzdelávacieho procesu na základných školách,
 • Profesijný a kariérový rast pedagogických zamestnancov,
 • Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí,
 • Aktivizujúce metódy vo výchove,
 • Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno – vzdelávacie predmety,
 • Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s talentami,
 • Enviroprojekt 2011 – Zachovajme prírodu pre ďalšie generácie,
 • projekt COOP Jednota Nech sa nám netúlajú – Vráťme deťom pohyb a radosť zo života,
 • Podpora výchovy a vzdelávania žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia v základných školách 2014 – Vráťme deťom svet rozprávok,
 • Environmentálne a preventívne projekty: Recyklohry, Zbieraj baterky, Hravo ži zdravo, Hovorme o jedle, Záložka do knihy spája školy, Maratón v čítaní – Čítajme si, Vyčistíme si Slovensko, Vyčistíme si Európu. Čistenie rieky Ulička.

 

Projekty v spolupráci so zriaďovateľom:

 • Detská olympiáda v Poloninách,
 • Uličská sedmička – cyklistické preteky,
 • Enviropobytom k prehĺbeniu environmentálnej a regionálnej výchovy (projekt cezhraničnej spolupráce  Poľsko - Slovensko).

 

Žiaci školy po mnohé desaťročia dosahovali výborné výsledky aj vo vzdelanostnej oblasti. Výborní žiaci boli po ukončení základnej školy rozmiestňovaní na výberové školy a po ich ukončení pokračovali vo vysokoškolských štúdiách.

 

1. september 2017 sa zapíše do kroniky našej školy veľkými písmenami. Škola získava čestný názov školy Základná škola s materskou školou Alexandra Duchnoviča, Ulič 137. Je to morálne ocenenie všetkých bývalých a terajších zamestnancov školy, ale aj záväzok naďalej pokračovať v práci s plným nasadením.

        

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Alexandra Duchnoviča, Ulič 137,
  067 67 Ulič
 • +421 577 694 123 /0911 918180

Fotogaléria