Navigácia

Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2017/2018

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a Základné identifikačné údaje o škole: názov, adresa, telefónne a faxové čísla, internetová a elektronická adresa, údaje o zriaďovateľovi

Základné identifikačné údaje

Názov školyZákladná škola s materskou školou Alexandra Duchnoviča, Ulič 137
Adresa školy067 67 Ulič
Telefón+421 577 694 123
E-mailzsulic18@gmail.com
WWW stránkazsmsulic.edupage.org
ZriaďovateľObec Ulič

Vedúci zamestnanci školy

 TelefónSluž. mobile-mail
Riaditeľ057/76941230911918180zsulic18@gmail.com
ZRŠ057/76941230911918180zsulic18@gmail.com
vedúca ŠJ057/7694123 zsulic18@gmail.com

Rada školy

Rada školy je iniciatívny a poradný orgán školy, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy školy, žiakov a ich rodičov ako aj pedagogických zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní kontrolnú funkciu školy a vyjadruje sa k činnosti školy. Rada školy pri ZŠ s MŠ A. Duchnoviča, Ulič137 bola ustanovená v zmysle § 24 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po voľbách dňa 05. 06. 2015.

 Titl. meno a priezviskoPoznámka
predsedaMgr. Slavka Diničová 
pedagogickí zamestnanciMgr. Miroslava Zvalčáková 
ostatní zamestnanciIveta Holinková 
zástupcovia rodičovMartin Harkotod 25. 01. 2018
 Martina Jurcová 
 Jana Čurhová podpredsedaod 01. 07. 2017
 Katarína Hrustičová 
zástupca zriaďovateľaMichal Šanta 
 Ladislav Stanko 
 Ivana Gaľová 
 Martin Makarovič 

Poradné orgány školy

Členovia MZ a PK pracovali počas školského roka podľa vopred schváleného plánu. Stretávali sa na zasadnutiach 4-krát ročne. Ich činnosť bola zameraná na:

- prehodnotenie ŠkVP, iŠkVP, príloh k ŠkVP,

- plnenie TVVP,

- hospitačná činnosť,

- plnenie konkrétnych úloh školy,

- hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov,

- hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov začlenených žiakov,

- rozvoj čitateľskej, matematickej, finančnej a prírodovednej gramotnosti,

- zavádzanie aktivizujúcich foriem práce do vyučovania,

- príprava žiakov 5. ročníka na Testovanie 5,

- príprava žiakov 9. ročníka na Testovanie 9,

- príprava žiakov na olympiády a školské súťaže,

- práca v záujmových útvaroch,

- realizácia výletov, exkurzií a kurzov,

- príprava kultúrnych podujatí v škole, v obci a v okolitých obciach,

- príprava a realizácia projektov.

Názov MZ a PKVedúciZastúpenie predmetov
MZ 1.-4. roč.Mgr. Zvalčákovápredmety 1.-4. roč.
PK prírodo-vedné predmetyMgr. LegdanováMAT, FYZ, GEG, BIO, INF, CHE, SEE, THD
PK spoločensko-vedné predmetyMgr. TodákSJL, RUJ, ANJ, DEJ, OBN, VUM, VYV, TSV, HUV, ETV,NBV, RGV

§ 2. ods. 1 b Údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo údaje o počte detí v školskom zariadení

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 97+16

Počet tried: 10

Podrobnejšie informácie: V priebehu šk. roka sa 2 žiaci odsťahovali (2. a 8. ročník)

Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
počet tried1111111119
počet žiakov12+18+313+110+211+312+112+38+111+197+16
z toho ŠVVP11114211214
z toho v ŠKD1171270000037

§ 2. ods. 1 c Údaje o počte zapísaných žiakov do prvého ročníka základnej školy; údaje o počtoch a úspešnosti žiakov na prijímacích skúškach a ich následnom prijatí na štúdium na stredné školy

Zapísaní žiaci ZŠ

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2017: spolu: 14/ počet dievčat 4

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2017: spolu:13 /počet dievčat 3

Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: spolu: 1 / počet dievčat 1

Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2018

 Nižší ročník5.roč.6.roč.7.roč.8.roč.9.roč.Spolu
Počet žiakov000101213

§ 2. ods. 1 d Údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy; údaje o počtoch a úspešnosti uchádzačov na prijatie

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

 SPŠ SvSOŠ SvCir. SŠ SvSZŠ HéHA HéOUI Svprac. pomermimo územia SRSpolu
prihlásení1331211113
prijatí1331211113
% úspešnosti100%100%100%100%100%100%   

§ 2. ods. 1 e Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania

Klasifikácia tried

TriedaANJBIOCMATCSLDEJETVFYZGEGHUVCHEIFVINFMATNBVOBN
Predprimárne vzdelávanie               
1.A        1   1,33  
2.A        1,38   2,13  
3.A1,69       1 1 1,54  
4.A2       1,1 1 1,9  
5.A1,61,6  1,5  1,81,09  1,11,82  
6.A2,422,17  2,42 2,252,171  1,082,42 1,75
7.A2,672,33  2,5 2,52,831,082,42 1,253,17 1,75
8.A21,5  2 1,881,88 1,88 1,252,13  
9.A2,42,18  2,36 3212,73 1,183,09  

TriedaOBVPVCPRIPDAPRIPVORGVRUJSJLSprSEETEHTHDTSVTEV
Predprimárne vzdelávanie               
1.A     1,08  1,421   1 
2.A     1,75  2,251   1,38 
3.A 1 1,31    1,621    1
4.A 1 2    21    1
5.A 1    1 2,181  11 
6.A        2,671  11 
7.A        3,171,08  11 
8.A       1,882,3811 1,251 
9.A 2     2,3311 11 

TriedaVUCVLAVYUVYVZEM
Predprimárne vzdelávanie     
1.A   1 
2.A   1 
3.A 1,31 1 
4.A 1,8 1 
5.A 1 1 
6.A   1 
7.A   1,25 
8.A  1  
9.A  11 

Prospech žiakov

TriedaPočetProspeliNeprospeliNeklasifikovaní
1.A131300
2.A11713
3.A141400
4.A12912
5.A141202
6.A131201
7.A151302
8.A9801
9.A121101
spolu11399212

Dochádzka žiakov

TriedaPočetZamešk. hod. spoluZam. na žiakaOspravedlnenéOspr. na žiakaNeospravedlnenéNeosp. na žiaka
1.A12+178265,1778265,1700,00
2.A9/8+356971,1356971,1300,00
3.A13+152740,5452740,5400,00
4.A10+276976,9076976,9000,00
5.A11+390482,1890181,9130,27
6.A12+199582,9299582,9200,00
7.A12+31747145,58174014570,58
8.A9/8+1827103, 37825103,1320,25
9.A11+11409128,091409128,0900,00
Spolu99/97+16848386,56847188,72120,125

Výsledky externých meraní

TestovanieNázovPočet žiakovÚspešnosť školy %Úspešnosť v rámci SR %Rozdiel
Testovanie 5Slovenský jazyk a literatúra1056,7 %62,8%-6,1
 Matematika1064,3%64,7%-0,4
      
Testovanie 9Slovenský jazyk a literatúra1154,8% 63%-8,2
 Matematika1136% 55,9%-19,9

§ 2. ods. 1 f Zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich zameraní, v ktorých škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie, zoznam uplatňovaných učebných plánov

Odbory a učebné plány

Učebný variant1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
Počet tried v ročníku1111111119
Učebné plányISCED 1ISCED 1ISCED 1ISCED 1ISCED 2ISCED 2ISCED 2ISCED 2ISCED 2 

Rozširujúce hodiny

Voliteľne (disponibilné hodiny k Rámcovému učebnému plánu v ŠkVP.

TriedaPredmetPočet hodín v týždniPosilnenie
1.Slovenský jazyk a literatúra101
 Telesná a športová výchova31
2.Slovenský jazyk a literatúra91
 Telesná a športová výchova31
 Matematika51
3. Slovenský jazyk a literatúra82
 Telesná a športová výchova31
4. Slovenský jazyk a literatúra81
5. Anglický jazyk41
 Regionálna výchova11
 Telesná a športová výchova31
6. Biológia21
 Dejepis21
 Geografia21
 Telesná a športová výchova31
7. Slovenský jazyk a literatúra51
 Dejepis21
 Geografia21
 Fyzika21
8.Geografia21
 Dejepis21
 Biológia21
9.Anglický jazyk41
 Ruský jazyk21
 Informatika10,5
 Svet práce10,5
 Technika10,5
 Etická/náboženská výchova10,5
 Fyzika21
 Matematika51

Štruktúra tried

Stav aktuálny k 29. 6. 2018

 Počet triedPočet žiakovPočet individ. integrovaných
Prvého ročníka112+11
Bežných tried88515
Spolu997+1613
ŠKD2372

§ 2. ods. 1 g Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov školy

Zamestnanci

1 pedagogický zamestnanec z TPP je na RD ( v tabuľke je započíitaný)

Na dohodu - 2 učitelia náboženskej výchovy (farári).

Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Spolu
TPP13518
PP doba určitá303
ZPS z TPP011
Na dohodu202
Spolu18624

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

1 kvalifikovaná učiteľka je na RD (v tabuľke je započítaná).

2 učitelia náboženskej výchovy - farári pracujú u nás na dohodu (v tabuľke sa nezapočítavajú).

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov01212
vychovávateľov101
učiteľky MŠ022
asistentov učiteľa011
spolu11516

Predmety vyučované nekvalifikovane

I. stupeň - kvalifikovanosť vyučovania na 100 %.

II. stupeň - kvalifikovanosť vyučovania na 75,35%.

TriedaPredmetPočet hodín týždenne%
II. stupeň   
5. SJL5 
5.-9.INF5 
8.-9.VUM1 
5.-9.GEG9 
8.-9. RUJ4 
5.MAT5 
5.-7.TSV7 
spolu 3624,65

§ 2. ods. 1 h Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy

Vzdelávanie zamestnancov

Pedagogickí zamestnanci si sústavne prehlbujú svoje vzdelanie formou samoštúdia alebo prostredníctvom rôznych foriem kontinuálneho vzdelávania ako súčasť celoživotného vzdelávania.

Vzdelávanie učiteľov prebiehalo podľa schváleného ročného plánu kontinuálneho vzdelávania na kalendárny rok.

Tabuľka uvádza počet kontinuálnych vzdelávaní, ktorých sa pedagogickí zamestnanci zúčastnili v školskom roku 2017/2018.

Ďalšie vzdelávaniePočet absolventovPočet študujúcich
1.kvalifikačná skúška10
2.kvalifikačná skúška10
adaptačné vzdelávanie00
aktualizačné vzdelávanie190
inovačné vzdelávanie10
špecializačné vzdelávanie00
funkčné01
funkčné inovačné00
kvalifikačné vzdelávanie00
spolu221

§ 2. ods. 1 i Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Názov súťažeMeno žiakaRočníkokr. kolokraj. koloceloslov. kolo
S batohom cez PoloninySavarijová N., Peľová M.3. ocenenie  
Mladý záchranár COGrossrubatscher V. ,Grossrubatscher Ž., Gaľo T., Arvai M.8.-9.3.miesto  
Pytagoriáda Čopáková A.3.3. miesto  
 Čurha R.4. 22.-25. miesto  
 Kasičová E.5. 11. miesto  
 Petíková K.6.10. - 11. miesto  
Mat. olympiádaKasičová E.5.5. miesto  
 Harkot M.5. 19. miesto  
 Petíková K.6.3.-4. miesto  
 Grossrubatscher Ž.9.7. miesto  
NP Poloniny a MBR v 101 otázkach a odpovediachKočanová K. Kasičová E. Dická J.5. 5. miesto  
Biologická olympiádaMegelová N.6.8. miesto  
 Korkobcová D.6.6. miesto  
 Petíková K.6.4. miesto  
Geog. olympiádaPetíková K.6.14. miesto  
 Korkobcová D. 6.17. miesto  
Biblická olympiádaČurha M., Čurhová D., Langerová A.2.1. miesto3. miesto 
 Čurhová J., Čurha R., Čopáková A.3.-4.1. miesto8. miesto 
 Grossrubatsher Želmíra, Vieroslava, Karbuníková A.8.-9.1. miesto1. miesto9. miesto
Hviezdoslavov KubínHanc3. bez umiestnenia  
 Čurha R.4. 3. miesto  
 Kočanová K.5. 3. miesto  
 Grossrubatscher Ž.9. 3. miesto  
Duchnovičov PrešovRuňaninová R.1. miesto 2. miesto
 Demjanová S. 2. 2. miesto  
 Čurhová J.3. 1. miesto  
 Michalco J.3. 3. miesto   
 Kočanová K.5. 1. miesto  
 Korkobcová D.6. 2. miesto 3. miesto
 Megelová N. 6. 2. miesto  
 Grossrubatscher V. 9. 1. miesto  
 Grossrubatscher Ž.9.1. miesto  
Dejepisná olympiádaHrustičová N. 8.5. miesto  
 Grossrubatscher V.8. 6. miesto  
 Grossrubatscher Ž.9. 4. miesto  
 Arvai M.9. 9. miesto  
Turnaj v sixballeGrossrubatscher Ž., Hrustičová N., Arvai M., Voloch M.6.-9. účasť  
Vedomosti v doprave=bezpečnosť na cestáchJurcová I., Grossrubatscher Ž. 9.3. miesto  
Detský hudobný folklórČurhová D.2. účasť  
 Senková K.3. postup  
Družstvo mladých záchranárovBobrík M., Čurhová J., Senková K., Peľová M., Čopáková A.3. 6. miesto  
Branný pretekGaľo T., Arvai., Grossrubatscher V., Ž.7.-9. 6. miesto  
Zo struny na strunuSenková K.3. ocenenie mesta Humenné  
Olympiáda zo SJGrossrubatscher Ž. 9. 7. miesto  
Streľba zo vzduchovkyPetík J., Chautur M., Chautur M.8.-9.6. miesto  
McDonalds CupBučková V., Butala J., Čurha R., Čurhová J., Dický P., Grundza F., Lecko S., Michalco J., Surmaj N., 3.-4.3. miesto  
      
Hravo ži zdravo celá trieda5. 5. miesto  

Aktivity a prezentácia na verejnosti

- Oslavy pri príležitosti prevzatia čestného názvu školy

- Pamätný deň holokaustu (9.9.) - beseda pre žiakov 9. stupňa

- Biela pastelka - účasť na verejnej zbierke na podporu ľudí so zrakovým postihnutím

- Európsky týždeň športu - turistika žiakov 2. stupňa na Poliščukov náučný chodník

- Dopravná výchova na DDI v Sobranciach pre žiakov 1. stupňa

- Alkohol - skrytý nepriateľ - prevencia alkoholizmu - prednáška pre žiakov 9. ročníka

- Svetový deň zvierat - prezentácia pre žiakov školy

- Deň jabĺk - tvorivé a súťažné aktivity MZ a ŠKD pre žiakov 1. stupňa

- Spoznávame históriu A. Duchnoviča - návšteva DAD v Prešove, krypty J. Krstiteľa a Múzea rusínskej kultúry v Prešove - 2. stupeň

- Medzinárodný deň školských knižníc - čitateľské aktivity o M. R. Štefánikovi pre žiakov školy

- Október - mesiac úcty k starším - kultúrny program v Denných stacionároch v Uličskom Krivom, Novej Sedlici a v Uliči

- Záložka do knihy spája školy v spolupráci s družobnou školou Dolná Trnovská - medzinárodný česko-slovenský projekt (výroba záložiek)

- Prezentácia novej športovej hry Kin-ball za účasti kin-ballového združenia

- Medzinárodný deň školských knižníc - rozprávkové dopoludnie v školskej knižnici pre žiakov 1. stupňa

- Tekvicové lampióny - tvorivé aktivity MZ a ŠKD pre žiakov 1. stupňa

- Vianočné ikebany - súťažné popoludnie MZ a ŠKD pre žiakov školy o najkrajšiu ikebanu

- Pečenie vianočných medovníkov - aktivity MZ a ŠKD

- Mikuláš v MŠ

- Vianočná akadémia

- Lyžiarsky kurz pre žiakov 7. ročníka - SKI Drienica

- Hravo ži zdravo - internetová súťaž pre žiakov 5. ročníka

- Karneval

- Hravo ži zdravo - zdravé aktivity v ŠKD

- Týždeň slovenských knižníc - aktivity v školskej knižnici

- Čitateľský kvíz v školskej knižnici pre žiakov 1. stupňa

- MDŽ v dennom stacionári v Uliči

- Medzinárodný deň boja proti rasovej diskriminácii - medzitriedny turnaj vo vybíjanej

- Slávnostný zápis do 1. ročníka

- Deň Zeme - environmentálne a pracovné aktivity na školskom dvore

- Deň Zeme - kultúrno-výchovný program v Snine pre žiakov 2. stupňa

- Kultúrne podujatie pri príležitosti osláv Dňa matiek v spolupráci s obcou Ulič

- Športový deň s drogovo preventívnym zameraním

- Čitateľský maratón - "Čítajme si 2018"

- Po stopách A. Duchnoviča - poznávací výlet do rodiska A. Duchnoviča pre žiakov 5.-6. ročníkov

- Výlet pre žiakov 1. stupňa - Zemplínska Šírava

- Poznávací výlet pre žiakov 2. stupňa - Liptov a okolie

- Zber druhotných surovín - vyhodnotenie celoročnej súťaže vyhlásenej starostom obce.

- Vystúpenie na FKaŠ v obci Ulič

§ 2. ods. 1 j Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená

Projekty

Dlhodobé

- Infovek I,

- Infovek II - projekty zamerané na informatizáciu škôl

Národné projekty zamerané na vzdelávanie učiteľov

- Profesijný a kariérny rast pedagogických zamestnancov

- Aktivizujúce metódy vo výchove

- Moderné vzdelávanie - digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety

- Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno- patologických javov v školskom prostredí

- Digitálny obsah vzdelávania

- IT Akadémia - vzdelávanie pre 21. storočie

Ďalšie projekty:

- Školské ovocie

- Mliečny program

- Biela pastelka

- Recyklohry - projekt environmentálneho zamerania

- Zbieram baterky - environmentálny projekt

- Čas premien, Johnson a Johnson - projekt zameraný na VkMaR

- Školák - projekt pre predškolákov

- Hravo ži zdravo

- Hovorme o jedle

- Virtuálna knižnica - pomoc pre učiteľov v edukačnom procese

- Čítajme si - maratón v čítaní

- Záložka do knihy spája školy - medzinárodný česko-slovenský projekt

- Zber druhotných surovín v spolupráci s OÚ Ulič

- Relaxačno-úžitková zóna na školskom dvore podporená projektom "Gesto pre mesto"

Vlastné projekty

- Kultúrne a spoločenské projekty v spolupráci s komunitným centrom v obci Ulič a s dennými stacionármi v okolitých obciach

§ 2. ods. 1 k Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole

Výsledky inšpekčnej činnosti

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly: 19.3.2012 - 22. 3. 2012

Druh inšpekcie: komplexná inšpekcia

Závery z ŠŠI:

stupne hodnotenia:

- veľmi dobrá

- dobrá

- priemerná

- málo vyhovujúca

- nevyhovujúca

1. Riadenie školy: dobrá - veľmi dobrá

2. Podmienky výchovy a vzdelávania: priemerná

3. Úroveň vyučovania: priemerná

- Ciele vyučovania: dobrá - veľmi dobrá

- Zohľadňovanie vzdelávacích potrieb žiakov: málo vyhovujúca-priemerná

- Rozvíjanie poznávacích kompetencií žiakov: priemerná - dobrá

- Rozvíjanie kompetencií žiakov k celoživotnému učeniu sa: málo vyhovujúca - priemerná

- Rozvíjanie komunikačných kompetencií žiakov: priemerná

- Rozvíjanie kompetencie žiakov v oblasti IKT: nevyhovujúca

- Rozvíjanie pracovných návykov a zručností žiakov: priemerná - dobrá

- Rozvíjanie sociálnych kompetencií žiakov: priemerná - dobrá

- Rozvíjanie občianskych a sociálnych kompetencií žiakov: málo vyhovujúca - priemerná

Následná inšpekcia: 10.05.2013

§ 2. ods. 1 l Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy

Materiálno-technické podmienky

Komplex základnej školy je zložený z troch časti.

Hlavná časť budovy školy prešla rozsiahlou rekonštrukciou (výmena okien, strechy, zateplenie, rekonštrukcia sociálnych zariadení, renovácia školskej dielne a skladu učebníc). Dnes ju tvorí 9 klasických učební, 2 učebne IKT, zborovňa, riaditeľňa, sociálne zariadenia pre učiteľov a žiakov, kabinety na uloženie pomôcok. Učebne IKT sú vybavené počítačmi, interaktívnymi tabuľami. V troch klasických triedach majú učitelia k dispozícií interaktívne tabule s príslušenstvom. Všetky triedy a učebne sú vybavené novým školským nábytkom, tabuľami, novými podlahami. Škola je bohato vybavená učebnými pomôckami, ktoré učitelia využívajú vo vyučovacom procese a vychovávateľka ŠKD v školskej družine. V poslednom období prechádzajú rekonštrukciou všetky triedy (zníženie stropov, renovácia omietok) Poslednou rekonštrukciou prešla učebňa IKT 2.

Druhou časťou budovy školy je telocvičňa. Jej súčasťou je sociálne zariadenie so sprchami a posilňovňa pre žiakov. Telocvičňa prešla tiež veľkou rekonštrukciou (výmena okien, strechy, zateplenie, výmena palubovky a rekonštrukcia sociálneho zariadenia). V týchto priestoroch sa nachádza aj kancelária ekonómky a novo zrekonštruovaná školská dielňa v priestoroch bývalého skladu učebníc. Sklad učebníc sme premiestnili do nových priestorov bývalého skladu.

Tretiu časť budovy školy tvorí školská jedáleň. Je dopĺňaná kuchynským zariadením a riadom podľa finančných možnosti. Poslednou väčšou investíciou bola umývačka riadu. Školská jedáleň zatiaľ neprešla takmer žiadnymi rekonštrukčnými zmenami. V poslednom období sa nám podarilo v ŠJ opraviť stropy a vymaľovať priestory vývarovne. V budúcnosti plánujeme urobiť úpravy v jedálenskej časti financovanej z úspešného projektu Zdravie na tanieri.

Súčasťou celého komplexu základnej školy je exteriér, ktorého súčasťou je školský dvor využívaný na vyučovanie, relaxačnú, športovú a oddychovú činnosť. Aj tu je žiaduce urobiť značné úpravy: pozemok na pestovanie (kontajnery), lavičky, koše a celkovú úpravu okolia. Časť z toho sa nám podarí opäť z úspešného projektu Relaxačno-úžitková zóna na školskom dvore podporeného bankou Reiffaisen v hodnote 1000 €.

Elokované pracovisko MŠ sa nachádza mimo budovy ZŠ, je súčasťou budovy Obecného úradu v Uliči.

Od 1. septembra 2014 pôsobí na škole Večerná škola rusínskeho jazyka Kolysočka - Kolíska

Od 1. septembra 2015 začala na škole pôsobiť Súkromná základná umelecká škola Andreja Smolaka ako elokované pracovisko.

§ 2. ods. 1 m Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy

Finančné a hmotné zabezpečenie

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov

Normatívne finančné prostriedky - Prenesený výkon

Prenesený výkon kompetencií:

• Schválený rozpočet na rok 2017 - 297.317,- €

(+3.680,- € - 6% navýšenie platov)

(-3.219,- € po EDUZBERE)

• Upravený rozpočet na rok 2017 - 297.778,- €

Čerpanie - výdavky:

- mzdy - 188,255,- €

- odvody - 66.902,24 €

- SF - 2.071,13 €

- prevádzka - 32.857,80 €

- nevyčerpané FP v roku 2017 v sume 7.691,83 € prevedené na účet zriaďovateľa, nasledne použité na prevádzku školy

• Nevyčerpané FP z roku 2016 - 12.451,- €

(použité na prevádzku)

Nenormatívne finančné prostriedky

Asistent učiteľa

Schválená dotácia - január - august - 6.024,- €

september - december - 3.012,- €

doplatok - 188,- € (6% navýšenie)

SPOLU - 9.224,- €

Čerpanie

• Mzdy - 6.836,- €

• Odvody - 2.388,- €

Sociálne znevýhodnení žiaci

• Schválený rozpočet - 780,- €

• Upravený rozpočet - 2.253,- €

Čerpanie:

- prevádzka ZŠ - učebné pomôcky - 2.253,- € (lyžiarky, lyže, tabuľa, tonery, bedmint.košíky)

Príspevok pre MŠ - 5- ročné deti

• Schválený rozpočet - 1.953,- €

• Upravený rozpočet - 1.630,- €

Čerpanie:

- odmeny pre učiteľky MŠ - 500,- €

- odvody - 175,- €

- učebné pomôcky - 955,- €

Príspevok na lyžiarsky kurz

• Dotácia - 2.100,- €

• Čerpanie - 1.950,- €

- doprava - 104,- €

- skipasy, súťaže - 520,- €

- výdavky za ubytovanie, strava - 1.326,- €

Rozdiel 150,- € vrátený do štátneho rozpočtu

Škola v prírode

• Dotácia - 2000,- €

• Čerpanie - 1.900,- €

- materiál - 142,- €

- služby - 40,- €

- prepravné a nájom - 168,- €

- doprava - 1.550,- €

Dopravné žiakom

• Rozpočet - január - jún - 4.008,- €

• Rozpočet - september - december - 1.931,- €

SPOLU - 5.939,- €

Výdavky:

- vyčerpané - 6.027,58 €

Rozdiel 88,58 € doplatený z PK.

Nevyčerpané dopravné z roku 2016 - 237,34 vyčerpané do marca 2017.

Príspevok na učebnice

• Rozpočet 1.- 4. roč. - 37,- €

• Čerpanie 1.- 4. roč. - 37,- €

Mimoriadne výsledky žiakov

• Rozpočet - 200,- €

• Čerpanie - 200,- € (učebné pomôcky - harmonika)

Dotácia od zriaďovateľa - Originálne kompetencie

Upravený rozpočet - 62.745,01 €

Materská škola

- upravený rozpočet - 26.046,07 €

výdavky: mzdy - 18.351,74 €

odvody - 6.557,12 €

prevádzka - 1.137,21 €

Spolu - 26.046,07 €

Školský klub detí

- upravený rozpočet - 11.224,68 €

výdavky: mzdy - 8.012,03 €

odvody - 2.872,85 €

prevádzka - 339,80 €

Spolu - 11.224,68 €

Školská jedáleň

- upravený rozpočet - 25.474,26 €

výdavky: mzdy - 17.890,64 €

odvody - 5.358,45 €

prevádzka - 2.225,17 €

Spolu - 25.392,76 €

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť

Vlastné príjmy

- Poplatky za MŠ - 333,- €

- Poplatky za ŠKD - 1.032,- €

- Vecná réžia - cudzí stravníci - 6.378,24 €

- Príjmy z vratiek ZP - 335,19 €

- Príjmy z dobropisov - 443,96 €

- Príjem z náhrad poistného plnenia 2.370,75 €

SPOLU 10.893,14 €

3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít

Vzdelávacie poukazy

• Schválený rozpočet - 2.035,- €

• Upravený rozpočet - 3.315,- €

Čerpanie:

- odmeny za krúžky - učitelia ZŠ - 2.975,- €

- prevádzka (tonery, kanc.potreby) - 340,- €

4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít

Príjmy a výdavky Združenia rodičov školy:

- zostatok finančných prostriedkov v šk. r. 2016/2018 - 1.013,63 €

- príjmy v šk. r. 2017/2018 - 2.195,80 €

- výdavky v šk. r. 2017/2018 - 2.274,50 €

- zostatok finančných prostriedkov v šk. r. 2017/2018 - 934,93 €

5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov

...

§ 2. ods. 1 o Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení

Úspechy a nedostatky

Silné stránky

- Starostlivosť o deti a žiakov so ŠVVP a dobrá spolupráca s CPPPaP v Snine, v Humennom

- Prezentácia školy na verejnosti (www.zsmsulic.edupage.org, prispievanie do regionálnych denníkov, kultúrne akcie v našom regióne.

- Prínosná spolupráca s rôznymi inštitúciami: NP Poloniny, PZ Ulič, LPM Ulič, DSS Nová Sedlica, Hasičský zbor v Uliči, Záchranná služba Falck, Jednota dôchodcov Ulič, FS Polonina Uličské Krivé, obecné úrady...).

- Realizácia vlastných projektov: Vianočná akadémia, Akadémie ku Dňu matiek.

- Spolupráca pri realizácií projektov s OcÚ Ulič - Uličská sedmička, Detská olympiáda v Poloninách, Medzinárodným enviropobytom k prehĺbeniu environmentálnej a regionálnej výchovy, Rusínsky slovník pod holým nebom, Dvere do Polonín, Jarný astronomický deň v Poloninách, ...

- Fungujúca činnosť v mimovyučovacom čase - rôznorodé záujmové útvary.

- Otvorenosť školy novým projektom.

- Vytvorenie priestorov pre inštitúcie, ktoré sú prínosom pre školu (Súkromná ZUŠ A. Smoláka, Večerná škola rusínskeho jazyka, ...).

- Spolupráca RÚVZ v Humennom a CPPPaP v Snine pri realizácií preventívnych aktivít na škole.

- Úspešnosť v projektoch Enviroprojekt 2011 (regionálne školstvo), Nech sa nám netúlajú (Nadácia COOP Jednota). Vráťme deťom svet rozprávok (Podpora výchovy a vzdelávania žiakov zo SZP na základných školách).

- Akceptácia vzdelávacích a výchovných zámerov školy zákonnými zástupcami žiakov.

- 100% -ná úspešnosť pri rozmiestňovaní žiakov na stredné školy.

- Výborná technická vybavenosť školy IKT prostriedkami, vybavenosť školy učebnými pomôckami, školským nábytkom, celková inovácia a estetizácia interiéru školy.

- Fungujúca školská knižnica pravidelne dopĺňaná novými titulmi s bohatými čitateľskými aktivitami.

- Vhodná veková rôznorodosť pedagogického zboru.

- Aktívna účasť žiakov na vedomostných, športových, výtvarných a speváckych súťažiach a ich úspešnosť.

- Ochota pedagogických zamestnancov ďalej sa vzdelávať a rozvíjať tak svoju odbornosť v jazykovej a IKT oblasti.

- Vhodná poloha školy, možnosť realizovať vyučovanie aj v blízkej prírode a v exteriéri školy.

- Zapájanie sa do verejného diania v obci a v celej uličskej doline.

- Aktívna spoluúčasť v projektoch: Recyklohry, Zbierame baterky, Zberový papier, Zber druhotných surovín v spolupráci s obcou Ulič, Maratón v čítaní, Rusínsky slovník pod holým nebom, Vyčistíme si Slovensko, Vyčistíme si Európu, Biela pastelka, Hravo ži zdravo, Hovorme o jedle, ... .

- Vyučovanie rusínskeho jazyka cez projekt Večerná škola rusínskeho jazyka.

- Súkromná ZUŠ A. Smoláka priamo na škole.

- Realizácia kurzov - lyžiarsky, plavecký, škola v prírode, ... .

Slabé stránky

- Nevyhovujúce športoviská v areáli školy.

- Chýbajúce odborné učebne na vyučovanie prírodovedných a jazykových predmetov, kabinety pre učiteľov.

- Chýbajúce vlastné priestory pre ŠKD.

- Nerealizovateľnosť absentujúcich učební z dôvodu nepostačujúcich kapacitných priestorov.

- Veľká vzdialenosť školy od najbližšieho okresného mesta a najbližšieho centra metodickej pomoci.

- Nižšia odbornosť vyučovania na ISCED 2 spôsobená malým počtom tried.

- Nepostačujúca spolupráca s rodičmi žiakov prevažne zo SZP.

- Evidentný nárast detí s poruchami učenia a správania prevažne zo sociálne znevýhodneného prostredia a s mentálnym postihnutím.

Takmer nevyhovujúce vybavenie vývarovne školskej jedálne.

Príležitosti

- Výmena pedagogických skúseností medzi staršími skúsenými učiteľmi a mladými technicky zdatnejšími kolegami.

- Možnosť učiteľov celoživotne sa vzdelávať prostredníctvom rôznych projektov.

- Zmena školy na centrum vzdelávania, športu a kultúry za pomoci úspešnosti a následnej realizácie projektov.

- Využívanie štrukturálnych a iných fondov.

- Aktivizácia Rady školy a Rady rodičov pri spolupráci so školou.

- Možnosť spolupráce s KC Kotva v Uliči pri riešení problémov u žiakov so ŠVVP a u žiakov zo SZP.

Riziká

- Nepriaznivý demografický vývoj, znižovanie počtu žiakov a tým očakávajúci nedostatok finančných prostriedkov prideľovaných z rozpočtu MŠVVaŠ SR.

- Zvyšujúci sa počet žiakov rómskej populácie so slabou motiváciou pokračovať v štúdiu na stredných školách a ich ďalšieho uplatnenia do budúcna (nízka vzdelanostná úroveň takýchto žiakov).

- Znižujúci sa počet a inteligenčný potenciál budúcich prvákov.

- Neochota rodičov z málo podnetného prostredia motivovať svoje deti k pokračovaniu štúdia na SŠ.

§ 2. ods. 1 p Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenie žiakov na pracovnom trhu alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie štúdium

Uplatnenie žiakov

Žiaci základnej školy po ukončení 9. ročníka pokračujú na nimi vybraných stredných školách. Úspešnosť prijatia je 100 %. Žiaci opakujúci ročník si môžu dokončiť plnenie 10 ročnej povinnej školskej dochádzky na našej škole. Tiež je umožnené ukončiť si druhý stupeň vzdelania ISCED 2 pokračovaním v štúdiu na škole 11. rok tým žiakom, ktorí opakovali ročník viackrát. Tu je dôležitý predpoklad úspešného ukončenia žiaka.

§ 2. ods. 2 b Voľnočasové aktivity školy

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžkuPočet detíVedúci
Futbalový krúžok17Mgr. Marek Chochrun
Hudobný krúžok16Mgr. Martina Zimovčáková
Pripravujem sa na Monitor11Mgr. Marián Gonda, Mgr. Dušan Todák
Športový krúžok25Mgr. Anton Kovaľ
Moderný tanec14Mgr. Michala Sidorová
Komunikácia v AJ14Mgr. Martina Zimovčáková

Záver

Vypracoval: PaedDr. Jana Kočanová

V Uliči, 4. októbra 2018

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 11. 10. 2019

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Alexandra Duchnoviča, Ulič 137,
    067 67 Ulič
  • +421 577 694 123 /0911 918180

Fotogaléria